فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

تا این حد؟!

روزى لوئى چهاردهم از یكى از درباریان پرسید: ساعت چند است؟
او هم تعظیمى كرد و جواب داد:
- هر ساعتى كه میل مباركتان باشد!(842)

جنّ

آیات