فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

چاپلوس ها

معروف است كه وقتى معلّم لوئى چهاردهم براى او شیمى تدریس مى كرده، چنین گفته است: اكسیژن و هیدروژن كمال افتخار را دارند كه در حضور اعلیحضرت با یكدیگر تركیب شده و تولید آب نمایند!

تا این حد؟!

روزى لوئى چهاردهم از یكى از درباریان پرسید: ساعت چند است؟
او هم تعظیمى كرد و جواب داد:
- هر ساعتى كه میل مباركتان باشد!(842)