فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

مؤمن دوباره گزیده نمى شود

در جنگ بدر كه در سال دوم هجرت واقع شد، یكى از سربازان دشمن به نام ابوعزه جمحى به اسارت مسلمانان درآمد، او را به مدینه محضر پیامبر آوردند، او با گریه و زارى به پیامبر(صلى الله علیه و آله) عرض كرد: من عیالمند هستم بر من منت بگذار و مرا آزاد كن.
پیامبر(صلى الله علیه و آله) او را با این شرط كه بار دیگر به جنگ مسلمین نیاید، آزاد ساخت. او به مكه بازگشت و در جمع كفار مى گفت: من محمد را مسخره كردم و گول زدم و در نتیجه مرا آزاد كرد.
تا اینكه در سال بعد در صفت مشركان در جنگ احد شركت كرد، پیامبر(صلى الله علیه و آله) وقتى او را در میدان جنگ دید دعا كردند كه از میدان نگریزد؛ او در این جنگ هم به اسارت مسلمانان درآمد.
به پیامبر عرض كرد: من عیالمند هستم منت بر من بگذار و مرا آزاد كن. پیامبر(صلى الله علیه و آله) در پاسخ گفت: «آیا تو را آزاد كنم كه به مكه بروى و در جمع قریش بگوئى محمد را فریب دادم «لایلسع (یلدغ) المؤمن فى جحر مرتین؛ مؤمن از یك سوراخ دوباره گزیده نمى شود.» و سپس او را كشت.(767)

تأدیب همسایه

مردى نزد پیامبر(صلى الله علیه و آله) آمد و از اذیت همسایه اش شكایت كرد. پیامبر(صلى الله علیه و آله) فرمود: صبح جمعه اثاثیه خانه را ببر در كوچه بگذار تا مردمى كه مى روند به نماز جمعه ببینند، هر گاه از تو علت را بپرسند، بگو از جهت اذیت همسایه این كار را كردم.
بدستور پیامبر آن فرد اثاثیه خانه را در كوچه گذاشت و همسایه فهمید؛ از او خواهش كه اثاثیه را درون خانه ببرد، و گفت: به خدا عهد مى كنم كه دیگر تو را اذیت ننمایم.(768)

شعر

تنبیه و مجازاتِ خیانتكاران
در جامعه پاداش نكوكاران است
«فرّخى یزدى»
تمتّعى كه من از فضل در جهان بُردم
همان جفاى پدر بود و سیلىِ استاد
«ظهیر» د/1/550
بچّه عزیز است، تربیت او عزیزتر است. د/1/391