فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

لطیفه

بندگى یك لحظه اى

یه نفر داشت دنبال جاى پارك مى گشته اما پیدا نمى كرد! در همون حال گشتن به خدا میگه: خدایا اگه یه جاى پارك برام پیدا كنیا من نماز مى خونم، روزه مى گیرم كه یه دفعه یه جاى پارك مى بینه و به خدا مى گه خدا جون نمى خواد، خودم پیدا كردم.

پدر و مادر