فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

محیط فاسد

«قال علىّ(علیه السلام) : صار الفسوق فى النّاس نسبا و العفاف عجبا؛(470) على(علیه السلام) درباره محیط فاسد میگوید: گناهكارى و ناپاكى در آن جامعه از اوصاف عادى مردم شده و كفّ نفس و پاكدامنى باعث شگفتى گردیده است.»

آغاز فتنه ها

«قال على(علیه السلام) : انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع؛(471) همانا آغاز فتنه ها و نابسامانیها هواهای نفسانى است كه از آنها پیروى مى شوند.

عامل به ظاهر

«قال الصادق(علیه السلام) : انكسر ظهری رجلان؛ عالم متهتك و جاهل متمسك؛(472) امام صادق(علیه السلام) فرمود: دو نفر كمر مرا شكستند: عالم بى دین و هتاك و نیز جاهل و نادانى كه صرفاً عامل به ظاهر دستورات دین توجه مى كند.»