فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

صفت متّقین

«قال علىّ(علیه السلام) : یَقْبَلُ الْعُذْرَ؛(355) امام على(علیه السلام) (در خطبه اى معروف به خطبه همام كه در بیان صفات متّقین است) فرمودند: (از جمله صفات آنان آن است كه) عذر دیگران را مى پذیرند.»

نیاز به عذر خواهى

«الامام على(علیه السلام) : الاستغناء عن العذر أعزّ من الصّدق به؛(356) امام على(علیه السلام) : به پوزشخواهى نیازمند نگشتن، گرانبهاتر از راستگویى در پوزش خواستن است.»

پرهیز از كار نادرست

«الامام على(علیه السلام) : و احذر كلّ عمل اذا سئل عنه صاحبه، انكره او اعتذر منه؛(357) امام على(علیه السلام) : از كارى بپرهیز كه چون از كننده آن پرسند، آن را انكار كند، یا به عذرخواهى بیفتد.»