فهرست کتاب


گنجینه معارف 3 (110 موضوع)

محمد رحمتی شهرضا

روایات

همّت بلند

«قال علىّ(علیه السلام) : الشّرف بالهمم العالیة لا بالرّمم البالیة؛(153) على(علیه السلام) میفرمود: شرف و فضیلت آدمى به همّتهاى بلند و اراده هاى نیرومند است نه به استخوانهاى پوسیده و اجساد متلاشى شده در گذشتگان.»

اراده خداوند

«عن ابى عبد اللَّه(علیه السلام) قال: سمعت أبى یحدّث عن أبیه(علیه السلام) أنّ رجلا قام إلى أمیر المؤمنین(علیه السلام) فقال: یا أمیر المؤمنین بم عرفت ربّك؟ قال: بفسخ العزم و نقض الهمّ، لمّا أن هممت فحال بینى و بین همّى و عزمت فخالف القضاء عزمى علمت أنّ المدبّر غیری؛(154) از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است كه فرمود: از پدرم شنیدم كه از پدرش حدیث مى كرد كه مردى در برابر امیر المؤمنین(علیه السلام) برخاست و گفت: اى امیر المؤمنین! به چه چیز پروردگارت را شناختى؟ فرمود: به برگردانیدن تصمیم و شكستن اراده. هر گاه اراده كردم او میان من و اراده ام حایل گردید، و چون تصمیم گرفتم حكم وى با تصمیم من مخالفت داشت، دانستم كه دیگرى درباره من مى اندیشد.»