فهرست کتاب


ترجمه صحیفه سجادیه

, فیض‏ الاسلام‏

دعای هفدهم از دعاهای امام علیه السّلام است هنگامیکه گفتگوی شیطان میشد

و از او و دشمنی و مکر او بخدا پناه میبرد:
بار خدایا ما (خداپرستان) بتو پناه میبریم از تبهکاریها (یا وسوسه ها) ی شیطان (آفریده شده از آتش) رانده شده (از رحمت) و از حیله و چاره جوئی و مکرهای (گوناگون) او، و از اطمینان ب آرزوها (یا دروغها) و وعده ها و فریب و دامهای او - و از اینکه در گمراه نمودن ما از طاعتت و خوار ساختن ما بمعصیتت طمع کند، یا نزد ما نیکو باشد چیزی (گناهان) که او برای ما نیکو مینماید، یا بر ما سنگین آید چیزی (طاعات) را که او در نظر ما زشت گرداند - بار خدایا او را از ما بسبب عبادت و بندگیت دور کن، و با کوشش ما در دوستیت ذلیل و خوار فرما، و میان ما و او پرده ای قرار ده که آن را ندرد، و سدّ میان پر (استوار) ی که آن را نشکافد -
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 121
بار خدایا بر محمّد و آل او درود فرست، و او را بجای ما ببعضی دشمنانت مشغول ساز، و با نیکی نگهداریت ما را از او نگهدار، و مکر او را از ما دور دار، و او را از ما فرار ده، و نشانه پایش را از ما ببر (او را از آمدن نزد ما جلوگیری فرما) - بار خدایا بر محمّد و آل او درود فرست، و ما را از رستگاری، در برابر گمراهی او بهره مند گردان، و ما را خلاف گمراهی او از تقوی و پرهیزکاری توشه ده، و خلاف راه او که راه تباهی است ما را براه پرهیزگاری ببر - بار خدایا برای او در دلهای ما جائی قرار مده، و در آنچه نزد ما است جایگاهی آماده مساز - بار خدایا باطل و نادرستی را که برای ما می آراید بما بشناسان، و چون آن را بما شناساندی ما را از آن نگهداری کن، و ما را ب آنچه که او را بفریبیم بینا فرما، و بدل ما بیافکن چیزی که برای دور ساختن او آماده سازیم، و از خواب غفلت که بسبب آن اعتماد و میل باو است بیدارمان گردان، و بتوفیق خود ما را بر مخالفت او نیکو یاری نما - بار خدایا و زیر بار نرفتن کردار او را در دلهای ما آبیاری کن، و در شکستن (از بین بردن) چاره جوئیهای او ما را توفیق عطا فرما -
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 122
بار خدایا بر محمّد و آل او درود فرست، و تسلّط او را از ما بگردان، و امید او را از ما ببر، و او را از حرص به (معصیت واداشتن) ما باز دار - بار خدایا بر محمّد و آل او درود فرست، و پدران و مادران و فرزندان و قبیله ها و خویشان و نزدیکان و همسایگان ما را از مردان و زنان اهل ایمان از شر او در جای استوار و قلعه نگهدارنده و پناهگاه باز دارنده قرار ده، و ایشان را برای دور کردن شرّ او زره های حفظ کننده بپوشان، و برای زد و خورد با او سلاحهای برّنده ب آنان عطا فرما (آنها را بتقوای و عمل صالح توفیق ده) - بار خدایا مشمول این درخواست من گردان هر که را که بپروردگاریت گواهی دهد، و بیگانگیت اخلاص داشته باشد و ببندگی از روی حقیقت با شیطان دشمنی نماید، و در آموختن علمهای خدائی (اصول عقائد) احکام و مکارم اخلاق) بر دشمنی با او از تو کمک بطلبد - بار خدایا آنچه شیطان گره زند باز کن، و آنچه ببندد بگشا و آنچه بیاندیشد برهم زن، و چون تصمیم گیرد باز دار، و آنچه استوار نماید بشکن - بار خدایا لشگرش (کارگردانانش از انس و جنّ) را شکست ده، و مکرش را بی بهره گردان، و پناهگاهش را ویران ساز،
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 123
و بینیش را بخاک مال (خوارش گردان) - بار خدایا ما را در رشته دشمنان او قرار ده و از شمار دوستانش بر کنار فرما که او را پیروی نکنیم هر گاه فریبمان دهد، و اجابتش ننمائیم هر گاه بخواند، هر که فرمان ما را پیروی کند بدشمنی شیطان امر کنیم، و از پیروی او دور داریم کسی را که نهی ما بپذیرد - بار خدایا بر محمّد آخر پیغمبران و مهتر فرستادگان و بر خانواده او (حضرت زهراء و دوازده امام علیهم السّلام) که پاک و پاکیزه اند درود فرست، و ما و کسان و برادران ما و همه مردان و زنان اهل ایمان را پناه ده از آنچه از آن پناه برده ایم، و رهائیمان ده از آنچه از ترس آن از تو رهائی طلبیده ایم - و آنچه درخواست نمودیم روا ساز، و آنچه از دست دادیم عطا فرما، و آنچه فراموش کردیم برای ما نگهدار، و بوسیله آن ما را در جاهای نیکوکاران و اهل ایمان قرار ده، و پروردگار جهانیان (دعای ما را) اجابت فرما. -
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 124

دعای هجدهم از دعاهای امام علیه السّلام است هر گاه از آن حضرت دور میشد چیزی (گرفتاری یا پیش آمد بدی) که از آن میترسید،

یا خواسته او زود روا میگشت:
بار خدایا سپاس تو را بر نیکوئی آنچه مقدّر نموده ای، و ب آفت و بدی که از من دور ساختی، پس بهره مرا از رحمت خود (تنها) تندرستی که اکنون بخشیده ای قرار مده که (در آخرت) بدبخت شوم بسبب آنچه دوست دارم و دیگری بسبب آنچه (در دنیا) پسند من نیست خوشبخت شود (مقصود اینست که عافیت از آفت و بدی که در دنیا نصیب میشود موجب نومیدی از پاداش صبر بر بلاء در آخرت نگردد، از این رو خواسته میشود که بهره از رحمت تنها عافیت در دنیا نباشد که در آخرت از پاداش صبر کنندگان بر بلائی بی بهره باشد، حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام و فرموده: گرفتارترین مردم ببلاء پیغمبرانند پس از آن اوصیاء پس از آن نیکان و کسانی که از دیگران برتراند. حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام فرموده: خدا را در زمین بندگانی است از بندگان برگزیده او، تحفه و ارمغانی از آسمان بزمین نمی آید جز آنکه آن را از آنها بدیگری باز گرداند، و بلاء و گرفتاری نمیرسد جز آنکه آن را با آنان متوجّه میگرداند، و هم آن حضرت فرموده: اگر مؤمن چیزی را که در پاداش از مصائب و گرفتاریها
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 125
برای او است میدانست، آرزو میکرد که او را با قیچیها ببرّند) - و اگر این تندرستی که روز را در آن بشب رسانده یا شب را بروز برده ام در جلو من (آخرت) بلاء و گرفتاری همیشگی و بار سنگینی باشد که بر طرف نشود پس آنچه (گرفتاری آخرت) که برایم پس انداخته ای پیش انداز، و آنچه (عافیت در دنیا) که پیش انداخته ای پس انداز - زیرا چیزی (خوشی) که پایانش نیستی است اندک است (هر چند در نظر بسیار آید) و چیزی (سودی) که پایانش همیشگی است بسیار است (هر چند آن را کم بینند) و بر محمّد و آل او درود فرست. -
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 126

دعای نوزدهم از دعاهای امام علیه السّلام است هنگام درخواست باران پس از خشکسالی

(استسقاء «باران خواستن از خدای تعالی» بدعاء در هر وقتی از اوقات میشود، و بهتر آنست که دعاء بعد از یکی از نمازهای شبانه روز باشد و بهتر از هر دو خواندن نماز استسقاء است که کیفیّت آن در کتب فقه بیان شده است):
بار خدایا ما را بباران سیراب گردان، و رحمتت را بباران فراوان از ابری که برای رویانیدن گیاه زیبا در اطراف زمینت روان است بر ما بگستران - و با رسیده شدن میوه بر بندگانت احسان فرما، و با شکفته شدن شکوفه و گل و گیاه شهرهایت را زنده نما، و فرشتگانت را که بزرگوار و نویسنده (یا سفراء و فرستادگان) اند آماده ساز ب آب رساندن سودمند از جانب خود که فراوانی همواره و باریدن بسیار داشته (همه جا را فراگیرد) سخت و تند و شتابان باشد - که ب آن آنچه را مرده است
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 127
زنده (سبز و خرّم) نمائی، و آنچه از دست رفته باز گردانی، و آنچه آمدنی است بیرون آری، و ب آن روزیها را فراخی داده بیافزائی، ابری (از تو میخواهم) که رویهم انباشته و با خوشی و گوارا و فرا گیرنده بوده صدای رعد از آن شنیده شود، و بارانش همیشه (که گیاهها را تباه و ساختمانها را ویران گرداند) و برقش فریب دهنده (بی باران) نباشد - بار خدایا ما را سیراب کن از بارانی که بر طرف کننده خشکسالی، رویاننده گیاه، پهن و فراخ و بسیار باشد که بوسیله آن، گیاه ایستاده (سبز و خرّم سالهای پیش) را بازگردانی، و گیاه شکسته (پژمرده) را درست (سربلند) نمائی - بار خدایا ما را آب ده آبیکه از آن تل ها روان سازی، و چاهها را پر گردانی، و جویها را جاری نمائی، و درختها را برویانی، و نرخها را در همه شهرها ارزان کنی، و چهارپایان و آفریدگان را بنشاط و شادمانی آوری، و روزیهای پاکیزه را برای ما بکمال برسانی، و کشت را برویانی، و پستان چهارپایان را پر شیر سازی، و توانائی بر توانائی ما بیافزائی - بار خدایا سایه آن ابر را بر ما باد گرم و سردیش را شوم و باریدنش را عذاب و آبش را شور مگردان - بار خدایا بر محمّد و آل محمّد درود فرست، و ما را از برکات آسمان ها و زمین (خیر و نیکیهای آنها) روزی عطا فرما، زیرا تو بر هر چیز توانائی. -
ترجمه صحیفه سجادیه(فیض الاسلام) ص : 128