بیانات امام خمینی در جمع معلولین

تاریخ: 1358/02/24

میزان انسانیت و سعادت،ایمان و صبر است

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
(ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملو الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر) همه انسان ها در خسرانند مگر آن طایفه ای که مومن باشند و عمل صالح داشته باشند و مردم را، ملت را به صبر و به حق دعوت کنند. در این استثناء نیست که اگر کسی چشمش معیوب باشد یا اگر کسی دستش معیوب باشد، همه در خسرند (الا الذین آمنوا) اصلاً در اسلام جسم مطرح نیست، بدن مطرح نیست، روح مطرح است،ایمان مطرح است. شما بچه ها که مثل فرزندان من هستید، از اینکه پای شما معیوب است هیچ غصه نخورید. آنچه میزان انسانیت است همین آیه ای که شما خواندید، آنچه میزان سعادت است این است که انسان مومن باشد و صبر داشته باشد و دیگران را به صبر وادار کند و حق بگوید و دیگران را به حق وادار می کنید شما سعادتمندید. آنهائی که همه چیز دنیا دارند، هم سلامت بدن دارند، هم مادیاتشان تامین است لکن ایمان ندارند، اینها غرق در خسارات هستند، معنوی و بلکه خسارات مادی هستند.

سعادت مربوط به روح و قلب انسان است

سعادت به داشتن دست نیست و به داشتن پا نیست، سعادت به داشتن مال نیست، سعادت یک امری است که مربوط به روح است، مربوط به قلب انسان است. شما بچه های عزیز من که روحتان سالم است، قلبتان پاک است و انشاءالله بر مبنای ایمان و تواصی به صبر و حق رشد می کنید، شما سعادتمندید و من از خدای تبارک و تعالی سعادت همگی شما را می خواهم و این چیزی را که خواستید انشاءالله امیدوارم که یک قدری اوضاع آرامش پیدا بکند، به همه امور انشاءالله رسیدگی بشود و دولتها رسیدگی بکنند. خداوند همه شما را حفظ بکند. من شماها را مثل فرزند خودم می دانم همه شماها نور چشم من هستید. خدا به شما سلامت عنایت بکند و شفا عنایت بکند.