بیانات امام خمینی در جمع اعضای جامعه کلیمیان ایران

تاریخ: 1358/02/24

انسان سازی و تربیت، برنامه همه ادیان الهی

بسم الله الرحمن الرحیم
ما در پاریس که بودیم این تبلیغاتی که می شد و تبلیغات همه جانبه، که منجمله تبلیغاتی می شد که (اگر چنانچه ایران، مسلمین پیروز بشوند، یهودی ها و نصرانی ها را قتل عام می کنند، بنای مسلمین بر این است که تمام یهودی ها را قتل عام بکنند) من در آنجا در صحبت هائی که کردم، آن حقیقتی که اسلام روی آن حقیقت مشی می کند، کراراً گفتم و نماینده جامعه یهود هم آمد آنجا و من با او هم صحبت کردم و گفتم که طریقه اسلام چیست. همه ادیان که از جانب خدای تبارک و تعالی نازل شده است و همه پیغمبران گرامی که مامور ابلاغ بودند، برای آسایش بشر آمده اند و برای انسان سازی آمده اند. خداوند تعالی با وحی به انبیاء بزرگ می خواسته اند که مردم را، همه بشر را هدایت کنند و آدم بسازند، آدم با همه ابعادی که دارد. سایر قدرت ها، سایر مملکت ها، اینها کاری به معنویات مردم ندارند. تمام مسلک هائی که در دنیا هست (غیر مسلک های توحیدی) کار ندارند به اینکه انسان در باطن ذاتش چه باشد، نفسیتش چه باشد و یواشکی هر کاری می خواهد بکند، آنها فقط متوجه به این هستند که حفظ دنیایشان را بکنند و حفظ اینکه انتظامات باقی باشد، فقط دنبال این هستند که نظم برقرار باشد و اگر نظم برقرار باشد، دیگر بشر هر کاری می خواهد بکند، زیر پرده هر خلافی می خواهد بکند به حکومت ها مربوط نیست. هیچ قانونی در قوانین غیر توحیدی نیست که بشر را در توی صندوقخانه اش هم از یک چیزهائی جلوگیری بکنند، کاری به این ندارند که در باطن ذات خودش و در منزل خودش در خفا چه واقع می شود، نخیر کاری به این ندارند، فقط در خیابان نیایند و عربده نکشند و نظم را به هم نزنند. این چیزی است که مسلک های غیر توحیدی همه آنطور هستند، به خلاف مسلک های توحیدی، ادیانی که از آسمان نازل شده است به انبیاء بزرگ. ادیان به همه ابعاد بشر کار دارند، انسان خودش از قبل از اینکه بچه متولد بشود، ازدواج چه جور باید باشد، باز آن بچه نیامده است، ازدواج چه جور باید باشد، شرایط ازدواج چیست، چه زنی را باید انتخاب کرد، زن چه مردی را باید انتخاب بکند برای اینکه خوب، این ازدواج، کشتی است برای پیدا شدن یک بشر. قبل از اینکه اصلاً ازدواجی باشد پیش بینی اینکه این بچه وقتی که به دنیا می آید به طوری باشد که سلامت باشد و سلامت نفس داشته باشد و لهذا توجه به این نیز قبل از ازداوج شده است، شرایط ازدواج، با چه

صحیفه نور جلد 6 صفحه 164

شرایطی، بعد در حال حمل، قبل از حمل در حالی که می خواهد این لقاح واقع بشود با چه شرایطی باید باشد و چه احکامی باید داشته باشد، وقتی که حمل است بچه، مادر چه چیزهائی خوب است بخورد، از چه چیزهائی خوب است پرهیز کند، چه جور باشد زندگی او، در وقت حمل چه چیزها باید باشد، بعد از اینکه به دنیا آمد بچه، آن کسی که می خواهد شیربدهد بچه را چه جور باشد، اگر بخواهند یک شیردهی و دایه ای برای او بگیرند چه جور زنی باشد، چه جور شیر بدهد به بچه، چه اوقاتی باشد، با چه شرایطی باشد، در دامن مادر، مادر چه جور با این معاشرت داشته باشد، و بعد از اینکه از دامن مادر بیرون آمد پدر چه جور باید باشد، عائله چه جور باشند برای تربیت این بچه، معلم چه جور باشد، در جامعه که می آید در جامعه چه جور وضعی داشته باشد تمام اینها برای این است که این انسان که در خارج می خواهد تحقق پیدا می کند، یک انسان مهذب باشد، صحیح العمل باشد و دارای محاسن اخلاقی، اعتقادات صحیح باشد، اعمال صحیح انجام بدهد، با مردم سلوکش چه باشد، در جامعه سلوک چه باید باشد، با همسایه باید چطور باشد، با اهل شهر باید چطور باشد، با اهل دین خودش باید چطور باشد، با ادیان دیگر باید چطور باشد. اینها برای این است که آن ادیانی که از طرف خدای تبارک و تعالی می آید از باب اینکه خداوند تمام ابعاد انسان را آفریده است و توجه به آن دارد، انسان را با همه ابعادش می خواهد تربیت بکند، این دیگر در این جهت ما بین ادیان فرقی نیست که همه ادیان آمده اند برای تربیت بشر. در اسلام همین معنا که گفته شد، در احکامش، در قرآن و در حدیث، همه این مسائل که من تذکر بعضیش را دادم مطرح است و اسلام آنقدر به رفاه مردم، آسایش مردم و اینطور چیزها توجه دارد و هیچ در این جهت فرقی مابین قشری با قشر دیگر نمی گذارد و نگذاشته است.

حساب جامعه یهود از صهیونیست ها جداست

اقلیت های مذهبی که از صدر اسلام، بعد از فتح اسلام بین مسلمین بودند، اینها غیر از آن مشرکین که توطئه گر بودند یا بعضی از اقشاری که توطئه می کردند و می خواستند بشر را به هم بزنند و وضعش را، اینهائی که از اقلیت های مذهبی بودند، تمام در اسلام احترام داشتند. در قضیه ای که، در یکی از قضایا که لشکری از معاویه شاید بود آمد و یک خلخالی از پای یک زن یهودیه ربود (به حسب نقل) و حضرت امیر فرمودند که من شنیدم که آمدند و یک خلخالی از ذمیه ای ربوده اند و اگر انسان بمیرد قریب به این معنا) این اشکالی برایش نیست. اینطور عنایت داشتند به حفظ مصالح همه اقشار. ما حساب جامعه یهود را از حساب صهیونیزم و صهیونیست ها جدا می دانیم، آنها جزء اهل مذهب اصلاً نیستند. تعالیم حضرت موسی سلام الله علیه که تعلیمات الهی بوده است و در قرآن بیشتر از همه انبیا ذکر حضرت موسی شده است و تاریخ حضرت موسی در قرآن گفته شده است، یک تعلیمات ارزنده ای است و ترتیبی که حضرت موسی رفتار کرده است با فرعون، یک شبان بوده است با یک عالم قدرت و اراده و این بر ضد قدرت بزرگ فرعون قیام کرد و فرعون را از بین برد. قدرت الهی و توجه به مصالح مستضعفین در قبال مستکبرین که اولش فرعون بوده، قیام بر ضد

صحیفه نور جلد 6 صفحه 165

مستکبرین طریقه حضرت موسی سلام الله علیه بوده و درست این معنی بر خلاف آن چیزی است که این طایفه و صهیونست ها برنامه دارند. اینها اتصال به مستکبرین پیدا کردند، جاسوس آنها هستند، نوکر آنها هستند و بر ضد مستضعفین عمل می کنند، عکس تعلیمات حضرت موسی که از همین مردم عادی مثل سایر انبیا، از همین مردم عادی بازار و کوچه و اینها، اشخاص را برداشت و بر ضد فرعون و قدرت فرعونی قیام کرد. از مستضعفین حمله شد به مستکبرین که آنها را از استکبارشان پائین بکشد، به خلاف طریقه این صهیونیست ها که اینها با مستکبرین مربوط هستند بر ضد مستضعقین عمل می کنند. این مقدار از یهودی هائی که بازی خوردند و از اقشار عالم جمع شدند آنجا شاید آنها الان پشیمان باشند از اینکه آنان که یهودی هستند و نمی خواهند غیر تعالیم عالیه موسی را داشته باشند پشیمان باشند از اینکه رفته اند آنجا، برای اینکه کسی که برود و ببیند اینها چه برنامه دارند و چه جور آدمکشی بیخود می کنند و چه جور اتصال به آمریکا و دیگر اقشار دارند، این نمی تواند تحمل کند که یک طایفه ای به اسم اینکه ما از جامعه یهود هستیم بر ضد تعالیم حضرت موسی عمل بکنند. ما می دانیم که حساب جامعه یهود غیر حساب جامعه آنهاست و ما با آنها مخالف هستیم و مخالفتمان برای این است که آنها با همه ادیان مخالف هستند، آنها یهودی نیستند، آنها یک مردم سیاسی هستند که به اسم یهودی یک کارهائی را می کنند و یهودی ها هم از آنها متنفر هستند و همه انسان ها از آنها باید متنفر باشند.

برخورد اسلام با سایر جوامع غیر اسلامی

و اما جامعه یهود و سایر جوامعی که در ایران هستند و اهل این ملت هستند، اسلام با آنها همان رفتار را می کند که با سایر اقشار ملت می کند، اسلام بر آنها ابدا اجحاف جایز نمی داند، ابداً اینطور نیست که آنها را بخواهد در مضیقه بگذارد، بر خلاف اصل تربیت اسلام است، برخلاف وحی است، برخلاف آن چیزی است که خدای تبارک و تعالی می خواهد همه بشر به رفاه باشند، به سعادت باشند. اسلام تابع احکام الهی است و همانطوری که خدای تبارک و تعالی برای اقشار ملت ما احترام قائل است، اسلام هم احترام قائل است و مطمئن باشید، این را من در پاریس قبل از اینکه این چیز پیدا بشود و این نهضت غلبه بکند، در پاریس هم تنبه دادم به آن کسی که از طرف جامعه یهود آمده بود پیش من به اسم اینکه نماینده بود از آنها، که اسلام بنایش بر این نیست که یک قشری را در مضیقه بگذارد، اسلام برای همه است و می خواهد همه در سعادت باشند، می خواهد که همه در رفاه باشند و این مسائل که طرح می شود که یهودی ها را مسلمین چه می کنند، شما دیدید غلبه پیدا کردند و به یهودی کاری نداشتند، زرتشتی ها کاری نداشتند، به سایر اقشار هم کاری نداشتند. این شما به عین دیدید که این مطلبی که آنوقتی که ما غلبه کردیم، هیچ کس تعرضی به یهودی کرد؟ تعرض به نصرانی کرد؟ تعرضی به زرتشتی کرد؟ تعرضی در کار نبود و بعد هم که حکومت اسلامی انشاء الله به آن طوری که خدای تبارک و تعالی می خواهند برقرار بشود و پیاده بشود، خواهید دید که اسلام از همه مسلک های

صحیفه نور جلد 6 صفحه 166

دیگر راجع به مراعات همه اقشار ملت بهتر است و از همه بهتر عمل خواهد کرد.
من از خدای تبارک و تعالی می خواهم که همه مردم و همه بشر در رفاه باشند، همه به سعادت برسند، همه به هدایت برسند، خداوند همه را هدایت کند به راه راست، خداوند به همه سعادت عنایت کند و شما مطمئن باشید که در جمهوری اسلامی ظلم نیست. مانه ظلم می کنیم نه مظلوم می شویم. این چیزی است که اسلام به ما نشان داده (ظلم نکنید، مظلوم هم نشوید) تا می توانیم مظلوم نمی شویم و هیچ وقت هم ظلم نخواهیم کرد. انشاءالله خداوند شماها را موفق نگه دارد و همه تان با هم در این نهضت شرکت کنید، داشته باشید با شرکتتان آن را تا انشاءالله این نهضت به ثمر برسد و این نهضتی است که نهضت انسانی است که همه انسان ها باید با این نهضت موافقت داشته باشند و امیدوارم که همه سعادتمند باشند.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته