انتصاب آقای محمّد علی نظران به ریاست دفتر عمومی حفاظت اطلاعات ستاد فرماندهی کل قوا و عضویت در شورای هماهنگی اطلاعات

تاریخ: 1368/11/04

انتصاب آقای محمّد علی نظران به ریاست دفتر عمومی حفاظت اطلاعات ستاد فرماندهی کل قوا و عضویت در شورای هماهنگی اطلاعات

بسم‌اللَّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌


جناب آقای محمد علی نظران


نظر به مراتب تقوا، تجارب و اطلاعات ارزنده در سطوح بالای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در امور نیروهای مسلّح، ضمن حفظ مسؤولیت اداره‌ی کمیسیون اسرا، شما را به سمت (ریاست دفتر عمومی حفاظت اطلاعات) مستقر در ستاد فرماندهی کل قوا و عضویت در شورای هماهنگی اطلاعات منصوب می‌کنم.


وظیفه‌ی اصلی این دفتر، هماهنگی میان حفاظتهای نیروهای مسلّح و ایجاد وحدت روش و انتقال نظرات عمومی فرمانده‌ی کل قوا درباره‌ی حفاظتها به سازمانهای حفاظت نیروهای نظامی و انتظامی می‌باشد.


سیّد علی خامنه‌ای - 4/11/1368