پاسخ به نامه یکی از دانشجویان خارج از کشور

تاریخ: 1344/12/27

پاسخ به نامه یکی از دانشجویان خارج از کشور

اخیراً در ایران شایع کرده بودند که اینجانب اجازه ندادم نماینده دانشجویان مقیم اروپا را که برای ملاقات من آمده بودند، ملاقات حاصل شود. و نیز جمعی که به نمایندگی از مسلمین مقیم اروپا آمده اند، بدون ملاقات برگشته اند و از این قبیل مطالب، با آنکه مطلب، خلاف واقع بوده است و ممکن است این نحو شایعات از دستگاه باشد برای نگران نمودن جوانان دانشگاهی و ایجاد شکاف بین اینجانب و آنها، خوب است رفع این سوء تفاهم را خود آقایان دانشجویان مقیم اروپا بنمایند، چون دستگاه از این نحو امور استفاده می کند.
والسلام علیکم
روح الله الموسوی الخمینی