پاسخ امام خمینی به تلگرام ولیعهد عربستان سعودی فهد بن عبدالعزیز

تاریخ: 1358/12/27

پاسخ امام خمینی به تلگرام ولیعهد عربستان سعودی فهد بن عبدالعزیز

بسم الله الر حمن الرحیم
جناب آقای فهد بن عبدالعزیز ولیعهد کشور عربستان
تلگرام آن جناب در مورد بازگشت اینجانب از بیمارستان و رفع کسالت واصل و موجب تشکر گردید. امید است عموم مسلمانان جهان به پیروی از تعلیمات عالیه اسلام، قطع هرگونه وابستگی خود را از دول استعمارگر جهان و بخصوص دولت جهانخوار آمریکا بنمایند و استقلال کامل خود را بازیابند. و السلام.
روح الله الموسوی الخمینی