پاسخ امام خمینی به تلگرام آیت الله العظمی گلپایگانی

تاریخ: 1358/12/27

پاسخ امام خمینی به تلگرام آیت الله العظمی گلپایگانی

بسم الله الر حمن الرحیم
حضرت آیت الله گلپایگانی دامت برکاته
تلگرام شریف واصل و موجب تشکر گردید. امید است ملت شریف ایران، راه نهضت اسلامی را به پیش برد و از ارشادات جنابعالی بهره مند شوند و انتخاباتی که در دوره دوم صورت می پذیرد، چون این دوره، با تعهد و وظیفه اسلامی انجام گیرد.
روح الله الموسوی الخمینی