فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

از جمله نقشه ها که مع الاسف تاثیر بزرگی در کشورها و کشور عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادی به جا مانده، بیگانه نمودن کشورهای استعمار زده از خویش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان است

از جمله نقشه ها که مع الاسف تاثیر بزرگی در کشورها و کشور عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادی به جا مانده، بیگانه نمودن کشورهای استعمار زده از خویش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان است، به طوری که خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هیچ گرفتند و غرب و شرق، دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را والاتر و آن دو قدرت را قبله گاه عالم دانستند و وابستگی به یکی از دو قطب را از فرایض غیرقابل اجتناب معرفی نمودند. و قصه این امر غم انگیز طولانی و ضربه هایی که از آنان خورده و اکنون نیز می خوریم کشنده و کوبنده است. و غم انگیزتر این که آنان ملت های ستمدیده زیر سلطه را در همه چیز عقب نگه داشته و کشورهایی مصرفی بار آوردند و به قدری ما را از پیشرفت های خود و قدرت های شیطانیشان ترسانده اند که جرات دست زدن به هیچ ابتکاری نداریم و همه چیز خود را تسلیم آنان کرده و سرنوشت خود و کشورهای خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطیع فرمان هستیم و این پوچی و تهی مغزی مصنوعی موجب شده که در هیچ امری به فکر و دانش خود اتکاء نکنیم و کورکورانه از شرق و غرب تقلید نماییم، بلکه از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتکار اگر داشتیم، نویسندگان و گویندگان غرب و شرق زده بی فرهنگ، آن ها را به باد انتقاد و مسخره گرفته و فکر و قدرت بومی ما را سرکوب و مایوس نموده و می نمایند و رسوم و آداب اجنبی را هر چند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترویج کرده و با مداحی و ثناجویی آن ها را به خورد ملت ها داده و می دهند. فی المثل اگر در کتاب یا نوشته یا گفتاری چند واژه فرنگی باشد بدون توجه به محتوای آن با اعجاب پذیرفته و گوینده و نویسنده آن را دانشمند و روشنفکر به حساب می آورند و از گهواره تا قبر به هر چه بنگریم اگر با واژه غربی و شرقی اسم گذاری شود مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمدن و پیشرفتگی محسوب و اگر واژه های بومی خودی به کار رود مطرود و کهنه و واپس زده خواهد بود.
کودکان ما اگر نام غربی داشته باشند مفتخر و اگر نام خودی دارند سر به زیر و عقب افتاده اند. خیابان ها، کوچه ها، مغازه ها، شرکت ها، داروخانه ها، کتابخانه ها، پارچه ها و دیگر متاع ها، هر چند در داخل تهیه شده، باید نام خارجی داشته باشد تا مردم از آن راضی و به آن اقبال کنند. فرنگ مابی از سرتاپا و در تمام نشست و برخاست ها و در معاشرت ها و تمام شوون زندگی موجب افتخار و سربلندی و تمدن و پیشرفت، و در مقابل، آداب و رسوم خودی، کهنه پرستی و عقب افتادگی است. در هر مرض و کسالتی ولو جزیی و قابل علاج در داخل، باید به خارج رفت و دکترها و اطباء دانشمند خود را محکوم و مایوس کرد. رفتن به انگلستان و فرانسه و آمریکا و مسکو افتخاری پرارزش و رفتن به حج و سایر اماکن متبرکه کهنه پرستی و عقب ماندگی است، بی اعتنایی به آنچه مربوط به مذهب و معنویات است از نشانه های روشنفکری و تمدن و در مقابل تعهد به این امور نشانه عقب ماندگی و کهنه پرستی است.(167)

...................) Anotates (.................
1) صحیفه نور جلد 1 از صفحه 130
2) صحیفه نور جلد 1 - از صفحه 152
3) صحیفه نور جلد 1 - از صفحه 161
4) صحیفه نور جلد 1 - از صفحه 161
5) صحیفه نور جلد 1 - از صفحه 161
6) صحیفه نور جلد 1 - از صفحه 267 276
7) صحیفه نور جلد 3- از صفحه 13
8) صحیفه نور جلد 3- از صفحه 55
9) صحیفه نور جلد 3- از صفحه 88
10) صحیفه نور جلد 3 - از صفحه 156
11) صحیفه نور جلد 3 - از صفحه 267
12) صحیفه نور جلد 4 - از صفحه 83
13) صحیفه نور جلد 4 - از صفحه 83
14) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 119
15) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 119
16) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 125
17) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 125
18) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 146
19) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 146
20) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 146
21) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 170
22) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 179
23) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 183
24) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 183
25) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 183
26) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 198
27) صحیفه نور جلد 5از صفحه 198
28) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 233
29) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 235

30) صحیفه نور جلد 6 - از صفحه 218
31) صحیفه نور جلد 6 - از صفحه 218
32) صحیفه نور جلد 6 - از صفحه 255
33) صحیفه نور جلد 6 - از صفحه 255
34) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 23
35) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 23
36) صحیفه نور جلد 7از صفحه 23
37) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 53
38) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 53
39) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 66
40) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 66
41) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 66
42) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 66
43) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 66
44) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 72
45) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 72
46) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 78
47) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 81
48) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 81
49) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 81
50) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 81
51) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 81
52) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 81
53) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 85
54) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 85
55) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 85
56) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 85
57) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 113
58) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 113
59) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 120
60) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 120
61) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 223
62) صحیفه نور جلد 8 - از صفحه 6
63) صحیفه نور جلد 8 - از صفحه 6
64) صحیفه نور جلد 8 - از صفحه 6
65) صحیفه نور جلد 8 - از صفحه 105
66) صحیفه نور جلد 8 - از صفحه 116
67) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 9
68) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 9
69) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 9
70) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 9
71) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 9
72) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 25
73) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 25
74) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 25
75) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 25
76) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 25
77) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 25
78) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 59
79) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 59
80) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 59
81) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 59
82) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 59
83) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 59
84) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 59
85) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 59
86) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 109
87) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه

88) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه

89) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه

90) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 116
91) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 116
92) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 116
93) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 116
94) صحیفه نور جلد 9- از صفحه 173
95) صحیفه نور جلد 9- از صفحه 173
96) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 178
97) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 178
98) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 178
99) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 185
100) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 185
101) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 199
102) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 199
103) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 48
104) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 55
105) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 55
106) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 55
107) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 55
108) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 55
109) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 55
110) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 68
111) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 74
112) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 74
113) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 74
114) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 74
115) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 74
116) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 273
117) صحیفه نور جلد 11 - از صفحه 183
118) صحیفه نور جلد 11 - از صفحه 183
119) صحیفه نور جلد 11 - از صفحه 183
120) صحیفه نور جلد 11 - از صفحه 186
121) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 19
122) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 19
123) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 19
124) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 19
125) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 19
126) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 52
127) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 52
128) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 52
129) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 52
130) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 84
131) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 84
132) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 97
133) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 130
134) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 130
135) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 211
136) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 253
137) صحیفه نور جلد 13 - از صفحه 80
138) صحیفه نور جلد 13 - از صفحه 80
139) صحیفه نور جلد 13 - از صفحه 195
140) صحیفه نور جلد 13 - از صفحه 260
141) صحیفه نور جلد 14 - از صفحه 193
142) صحیفه نور جلد 14 - از صفحه 193
143) صحیفه نور جلد 14 - از صفحه 193
144) صحیفه نور جلد 14 - از صفحه 193
145) صحیفه نور جلد 14 - از صفحه 232
146) صحیفه نور جلد 14 - از صفحه 232
147) صحیفه نور جلد 14 - از صفحه 278
148) صحیفه نور جلد 15 - از صفحه 160
149) صحیفه نور جلد 15 - از صفحه 171
150) صحیفه نور جلد 15 - از صفحه 192
151) صحیفه نور جلد 15 - از صفحه 201
152) صحیفه نور جلد 15 - از صفحه 247
153) صحیفه نور جلد 16 - از صفحه 6
154) صحیفه نور جلد 17 - از صفحه 35
155) صحیفه نور جلد 17 - از صفحه 35
156) صحیفه نور جلد 17 - از صفحه 35
157) صحیفه نور جلد 17 - از صفحه 35
158) صحیفه نور جلد 18 - از صفحه 87
159) صحیفه نور جلد 18 - از صفحه 87
160) صحیفه نور جلد 18 - از صفحه 87
161) صحیفه نور جلد 18 - از صفحه 268
162) صحیفه نور جلد 20 - از صفحه 227
163) صحیفه نور جلد 20 - از صفحه 227
164) صحیفه نور جلد 21 - از صفحه 36
165) صحیفه نور جلد 21 - از صفحه 36
166) صحیفه نور جلد 21 - از صفحه 88
167) صحیفه نور جلد 21 - از صفحه 169