فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

مسؤولین محترم و نیز مردم وفادار و انقلابی کشورمان چون گذشته هرگز قبول نمی کنند که نیل به این هدف به قیمت وابستگی ایران اسلامی به شرق و یا غرب تمام شود

در مساله بازسازی و سازندگی من اطمینان دارم که شخصیت های رده بالای نظام و مسوولین محترم و نیز مردم وفادار و انقلابی کشورمان چون گذشته هرگز قبول نمی کنند که نیل به این هدف به قیمت وابستگی ایران اسلامی به شرق و یا غرب تمام شود.(165)

تا من هستم از اصول نه شرقی و نه غربی عدول نخواهم کرد

تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد، تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بی پناه را از بین ببرند، تا من هستم از اصول نه شرقی و نه غربی عدول نخواهم کرد، تا من هستم دست ایادی آمریکا و شوروی را در تمام زمینه ها کوتاه می کنم و اطمینان کامل دارم که تمامی مردم در اصول همچون گذشته پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی خود هستند (166)

از جمله نقشه ها که مع الاسف تاثیر بزرگی در کشورها و کشور عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادی به جا مانده، بیگانه نمودن کشورهای استعمار زده از خویش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان است

از جمله نقشه ها که مع الاسف تاثیر بزرگی در کشورها و کشور عزیزمان گذاشت و آثار آن باز تا حد زیادی به جا مانده، بیگانه نمودن کشورهای استعمار زده از خویش و غرب زده و شرق زده نمودن آنان است، به طوری که خود را و فرهنگ و قدرت خود را به هیچ گرفتند و غرب و شرق، دو قطب قدرتمند را نژاد برتر و فرهنگ آنان را والاتر و آن دو قدرت را قبله گاه عالم دانستند و وابستگی به یکی از دو قطب را از فرایض غیرقابل اجتناب معرفی نمودند. و قصه این امر غم انگیز طولانی و ضربه هایی که از آنان خورده و اکنون نیز می خوریم کشنده و کوبنده است. و غم انگیزتر این که آنان ملت های ستمدیده زیر سلطه را در همه چیز عقب نگه داشته و کشورهایی مصرفی بار آوردند و به قدری ما را از پیشرفت های خود و قدرت های شیطانیشان ترسانده اند که جرات دست زدن به هیچ ابتکاری نداریم و همه چیز خود را تسلیم آنان کرده و سرنوشت خود و کشورهای خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطیع فرمان هستیم و این پوچی و تهی مغزی مصنوعی موجب شده که در هیچ امری به فکر و دانش خود اتکاء نکنیم و کورکورانه از شرق و غرب تقلید نماییم، بلکه از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتکار اگر داشتیم، نویسندگان و گویندگان غرب و شرق زده بی فرهنگ، آن ها را به باد انتقاد و مسخره گرفته و فکر و قدرت بومی ما را سرکوب و مایوس نموده و می نمایند و رسوم و آداب اجنبی را هر چند مبتذل و مفتضح باشد با عمل و گفتار و نوشتار ترویج کرده و با مداحی و ثناجویی آن ها را به خورد ملت ها داده و می دهند. فی المثل اگر در کتاب یا نوشته یا گفتاری چند واژه فرنگی باشد بدون توجه به محتوای آن با اعجاب پذیرفته و گوینده و نویسنده آن را دانشمند و روشنفکر به حساب می آورند و از گهواره تا قبر به هر چه بنگریم اگر با واژه غربی و شرقی اسم گذاری شود مرغوب و مورد توجه و از مظاهر تمدن و پیشرفتگی محسوب و اگر واژه های بومی خودی به کار رود مطرود و کهنه و واپس زده خواهد بود.
کودکان ما اگر نام غربی داشته باشند مفتخر و اگر نام خودی دارند سر به زیر و عقب افتاده اند. خیابان ها، کوچه ها، مغازه ها، شرکت ها، داروخانه ها، کتابخانه ها، پارچه ها و دیگر متاع ها، هر چند در داخل تهیه شده، باید نام خارجی داشته باشد تا مردم از آن راضی و به آن اقبال کنند. فرنگ مابی از سرتاپا و در تمام نشست و برخاست ها و در معاشرت ها و تمام شوون زندگی موجب افتخار و سربلندی و تمدن و پیشرفت، و در مقابل، آداب و رسوم خودی، کهنه پرستی و عقب افتادگی است. در هر مرض و کسالتی ولو جزیی و قابل علاج در داخل، باید به خارج رفت و دکترها و اطباء دانشمند خود را محکوم و مایوس کرد. رفتن به انگلستان و فرانسه و آمریکا و مسکو افتخاری پرارزش و رفتن به حج و سایر اماکن متبرکه کهنه پرستی و عقب ماندگی است، بی اعتنایی به آنچه مربوط به مذهب و معنویات است از نشانه های روشنفکری و تمدن و در مقابل تعهد به این امور نشانه عقب ماندگی و کهنه پرستی است.(167)

...................) Anotates (.................
1) صحیفه نور جلد 1 از صفحه 130
2) صحیفه نور جلد 1 - از صفحه 152
3) صحیفه نور جلد 1 - از صفحه 161
4) صحیفه نور جلد 1 - از صفحه 161
5) صحیفه نور جلد 1 - از صفحه 161
6) صحیفه نور جلد 1 - از صفحه 267 276
7) صحیفه نور جلد 3- از صفحه 13
8) صحیفه نور جلد 3- از صفحه 55
9) صحیفه نور جلد 3- از صفحه 88
10) صحیفه نور جلد 3 - از صفحه 156
11) صحیفه نور جلد 3 - از صفحه 267
12) صحیفه نور جلد 4 - از صفحه 83
13) صحیفه نور جلد 4 - از صفحه 83
14) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 119
15) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 119
16) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 125
17) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 125
18) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 146
19) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 146
20) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 146
21) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 170
22) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 179
23) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 183
24) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 183
25) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 183
26) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 198
27) صحیفه نور جلد 5از صفحه 198
28) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 233
29) صحیفه نور جلد 5 - از صفحه 235

30) صحیفه نور جلد 6 - از صفحه 218
31) صحیفه نور جلد 6 - از صفحه 218
32) صحیفه نور جلد 6 - از صفحه 255
33) صحیفه نور جلد 6 - از صفحه 255
34) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 23
35) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 23
36) صحیفه نور جلد 7از صفحه 23
37) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 53
38) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 53
39) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 66
40) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 66
41) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 66
42) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 66
43) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 66
44) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 72
45) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 72
46) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 78
47) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 81
48) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 81
49) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 81
50) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 81
51) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 81
52) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 81
53) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 85
54) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 85
55) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 85
56) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 85
57) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 113
58) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 113
59) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 120
60) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 120
61) صحیفه نور جلد 7 - از صفحه 223
62) صحیفه نور جلد 8 - از صفحه 6
63) صحیفه نور جلد 8 - از صفحه 6
64) صحیفه نور جلد 8 - از صفحه 6
65) صحیفه نور جلد 8 - از صفحه 105
66) صحیفه نور جلد 8 - از صفحه 116
67) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 9
68) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 9
69) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 9
70) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 9
71) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 9
72) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 25
73) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 25
74) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 25
75) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 25
76) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 25
77) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 25
78) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 59
79) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 59
80) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 59
81) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 59
82) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 59
83) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 59
84) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 59
85) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 59
86) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 109
87) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه

88) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه

89) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه

90) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 116
91) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 116
92) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 116
93) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 116
94) صحیفه نور جلد 9- از صفحه 173
95) صحیفه نور جلد 9- از صفحه 173
96) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 178
97) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 178
98) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 178
99) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 185
100) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 185
101) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 199
102) صحیفه نور جلد 9 - از صفحه 199
103) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 48
104) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 55
105) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 55
106) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 55
107) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 55
108) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 55
109) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 55
110) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 68
111) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 74
112) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 74
113) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 74
114) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 74
115) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 74
116) صحیفه نور جلد 10 - از صفحه 273
117) صحیفه نور جلد 11 - از صفحه 183
118) صحیفه نور جلد 11 - از صفحه 183
119) صحیفه نور جلد 11 - از صفحه 183
120) صحیفه نور جلد 11 - از صفحه 186
121) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 19
122) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 19
123) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 19
124) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 19
125) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 19
126) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 52
127) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 52
128) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 52
129) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 52
130) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 84
131) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 84
132) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 97
133) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 130
134) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 130
135) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 211
136) صحیفه نور جلد 12 - از صفحه 253
137) صحیفه نور جلد 13 - از صفحه 80
138) صحیفه نور جلد 13 - از صفحه 80
139) صحیفه نور جلد 13 - از صفحه 195
140) صحیفه نور جلد 13 - از صفحه 260
141) صحیفه نور جلد 14 - از صفحه 193
142) صحیفه نور جلد 14 - از صفحه 193
143) صحیفه نور جلد 14 - از صفحه 193
144) صحیفه نور جلد 14 - از صفحه 193
145) صحیفه نور جلد 14 - از صفحه 232
146) صحیفه نور جلد 14 - از صفحه 232
147) صحیفه نور جلد 14 - از صفحه 278
148) صحیفه نور جلد 15 - از صفحه 160
149) صحیفه نور جلد 15 - از صفحه 171
150) صحیفه نور جلد 15 - از صفحه 192
151) صحیفه نور جلد 15 - از صفحه 201
152) صحیفه نور جلد 15 - از صفحه 247
153) صحیفه نور جلد 16 - از صفحه 6
154) صحیفه نور جلد 17 - از صفحه 35
155) صحیفه نور جلد 17 - از صفحه 35
156) صحیفه نور جلد 17 - از صفحه 35
157) صحیفه نور جلد 17 - از صفحه 35
158) صحیفه نور جلد 18 - از صفحه 87
159) صحیفه نور جلد 18 - از صفحه 87
160) صحیفه نور جلد 18 - از صفحه 87
161) صحیفه نور جلد 18 - از صفحه 268
162) صحیفه نور جلد 20 - از صفحه 227
163) صحیفه نور جلد 20 - از صفحه 227
164) صحیفه نور جلد 21 - از صفحه 36
165) صحیفه نور جلد 21 - از صفحه 36
166) صحیفه نور جلد 21 - از صفحه 88
167) صحیفه نور جلد 21 - از صفحه 169