فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

به فرهنگ غنی ایران اسلامی تکیه کنید و مطمئن باشید که پیروزی از آن شماست

ایران امروز دیگر تحمل افکار غربزده و شرقزدگی مشتی خائن را ندارد. ما باید با تمام وجود به استقلال فرهنگی برسیم که استقلال فرهنگی پایه و اساس کشوری آزاد و مستقل است.
استادان عزیز باید خود این اعتقاد را بیابند که تنها فرهنگ ایران اسلامی است که نجاتبخش کشور و ملت مان می باشد.
معلمان عزیز خود بهتر می دانند که فرهنگ استعماری در زمان این پسر و پدر چه به روز این کشور و ملت آورده است.
به فرهنگ غنی ایران اسلامی تکیه کنید و مطمئن باشید که پیروزی از آن شماست. فرزندان عزیزتان را در سر کلاس ها به صورتی تربیت نمائید که وقتی فارغ التحصیل می شوند جوانان برومندی تحویل جامعه گردند که با تمام وجود معتقد باشند که آنچه بدبختی داشتند از ابرقدرت های شرق و غرب و شرقزدگی و غربزدگی است.
دبیران و معلمان و به طور کلی استادان، سخت از دانش آموزان مواظبت نمایند تا گروهگ های چپی روسی و آمریکائی و منافقین آمریکائی آنان را فریب ندهند. فرزندان عزیزم خود از یکدیگر به بهترین وجه مراقبت نمایند و در صورتی که مشاهده کردند که بعضی از دشمنانشان در لباس دوست و همشاگردی می خواهند آنان را جذب گروه خود کنند، به مقامات مسوول معرفی نمایند و سعی کنند این کار خود را به صورتی مخفی انجام دهند. فرزندان عزیزم! شما خوب می دانید که مقدرات جمهوری اسلامی در آینده به شما سپرده می شود. از خود و دوستان کاملا مراقبت نمائید تا در ابعاد مختلف، چه بعد اعتقادی و چه ابعاد دگر صراط مستقیم را بپمائیم، زیرا گرایش به یکی از مکتب های انحرافی و نیز وابستگی فکری و عملی به غرب و شرق اگر چه بسیار کوچک، نه تنها خودتان را نابود می کند که در صورت سهل انگاری ولو در دراز مدت به دیگران سرایت خواهد کرد و همه ما در پیشگاه خداوند متعال و نسل های آینده مسوول خواهیم بود.(155)

همه می دانیم که سرنوشت یک کشور و یک ملت و یک نظام، بعد از توده های مردم در دست طبقه تحصیلکرده است و هدف بزرگ استعمار نو به دست گرفتن مراکز این قشر است.

باید توجه داشته باشید که نفوذ منافقین و دیگر خرابکاران و افراد منحرف در دبیرستان ها و دیگر مراکز تعلیم و تربیت موجب تباهی اسلام است و مسوول آن، همه دست اندرکاران امور تربیتی مخصوصا دبیران و معلمان و دانش آموزان حزب اللهی می باشند.
همه می دانیم که سرنوشت یک کشور و یک ملت و یک نظام، بعد از توده های مردم در دست طبقه تحصیلکرده است و هدف بزرگ استعمار نو به دست گرفتن مراکز این قشر است.
کشور ما در دهه های اخیر هر چه صدمه دیده و رنج کشیده است از دست خائنین این قشر بوده است. وابستگی به شرق و غرب توسط غربزدگان و شرقزدگان و به اصطلاح روشنفکران که از دانشگاه ها برخاسته اند ولی چهارچوب فکریشان در مدارس ابتدائی و متوسطه درست شده است، به فرهنگ، دین و کشورمان صدمه های بیشمار زده اند، چرا که این افراد برای تکمیل وابستگی به شرق و غرب و اخیرا آمریکا هر کاری که توانسته اند به نفع آنان انجام دهند دادند. چون درس خوانده بودند با کوله بار غربزدگی و شرقزدگی چون دزدانی که با چراغ آیند، برای اربابان و کعبه های آمال شان گزیده تر کالاها را انتخاب کردند. گر چه ما مسوول آنچه در آن روزگاران بر ملت مان رفته است نیستیم، لکن امروز رئیس جمهور و دولت و مجلس شورای اسلامی و تمامی متصدیان امور تربیتی در مقابل خداوند قادر و توده های ملت مستضعف مسوول هستیم « کُلُّکُمْ راع وَ کُلُّکُم مسوول » و باید بدانید که از مسوولیت های بسیار بزرگ، مسوولیت دینی و ملی است، مسوولیت در مقابل مستضعفان و مظلومان است و بالاخره مسوولیت در پیشگاه خالق و خلق، آن هم در طول تاریخ آینده. مسامحه و سهل انگاری در تعلیم و تربیت خیانت به اسلام و جمهوری اسلامی و استقلال فرهنگی یک ملت و کشور می باشد و باید از آن احتراز کرد.(156)

اگر روحانیون شما را و شما روحانیون را بشناسید و با هم تفاهم کنید، مطمئن باشید که جناح های غربزده و شرقزده بر شما و کشور اسلامی تان طمع نخواهند کرد و اگر هم طمع کنند، با

شکست قطعی مواجه خواهند شد
امروز دانش آموزان باید سعی کنند تاریخ انقلاب اسلامی مان را و نقش وحدت بین خودشان و دانشگاهیان را با روحانیون بیاموزند، زیرا اگر روحانیون شما را و شما روحانیون را بشناسید و با هم تفاهم کنید، مطمئن باشید که جناح های غربزده و شرقزده از منافق و چپگرایان و دیگر خرابکاران و منحرفان بر شما و کشور اسلامی تان طمع نخواهند کرد و اگر هم طمع کنند، با شکست قطعی مواجه خواهند شد. و بدانید که بی انگیزه نبوده است که رژیم سابق از شاعران و نویسندگان و سخنگویان و شایعه سازان و روزنامه نگاران وابسته برای تفرقه بین این دو گروه استفاده می کردند که متاسفانه آنچنان در این امر موفق شدند که این دو قشر دشمن سرسخت یکدیگر شدند و رفت و آمد هر گروه در محیط دیگری ممنوع اعلام شده بود و هیچ یک چشم دیدن دیگری را نداشت و این اختلافات را رضا خان و پسرش دامن زدند تا کشور ایران را در تمامی ابعاد وابسته به قدرت ها کردند و آنچنان مردم را از خود و فرهنگ خود و فرهنگ غنی اسلام بیگانه کردند که در هر چیز خود را به بیگانگان محتاج و خویشتن را فاقد همه ارزش ها می دانستند و این فاجعه موجب گردید تا کشور و اسلام بزرگ را عقب نگه دارند و به سر این کشور و ملت، آن آمد که همه می دانید که جبران آن محتاج به فعالیت همه جانبه شبانه روزی ملت و دولت و شما می باشد.(157)