فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

تا ملت ایران و قوای مسلح شجاع زنده است برای غرب و شرق و غربزده وشرقزده درکشور بقیه الله اعظم جایی نیست

فرزندان اسلام با اراده آهنین و تصمیم قاطع از اسلام و میهن عزیز خود دفاع می کنند و هر چه بیشتر برای خود و میهن خود افتخار می آفرینند تا کوردلان و منافقان و پناهندگان در دامن غرب بدانند تا ملت ایران و قوای مسلح شجاع زنده است برای غرب و شرق و غربزده وشرقزده در کشور بقیه الله اعظم جایی نیست.(149)

باید از بچه ها شروع کنیم و تنها مقصدمان تحول انسان غربی به انسانی اسلامی باشد

ما امروز مواجهیم با استادان و معلمانی برپایه همین تربیت و با فرهنگی غربی که با مصالح اسلام و کشور ما به هیچ وجه وفق نمی دهد. تمام وابستگان و انگل های خارجی، زائیده شده از این دانشگاه غربی بوده اند. اجانب با فعالیت خود مدارس و دانشگاه های ما را از محتوا خالی کردند. البته حملات زیادی به روحانیت هم شد. آن ها می خواستند روحانیت را هم تغییر بنیادی دهند و عده ای از روحانیون را هم بردند، ولی عده ای مقاوم باقی ماندند، تغییر نکردند. ما باید سال های طولانی زحمت و مشقت بکشیم تا از فطرت ثانی خود متحول شویم و خود را بیابیم و روی پای خویش بایستیم و مستقل گردیم و دیگر احتیاجی به شرق و غرب نداشته باشیم. وباید از همان بچه ها شروع کنیم و تنها مقصدمان تحول انسان غربی به انسانی اسلامی باشد . اگر این مهم را انجام دادیم، مطمئن باشید که هیچ کس و هیچ قدرتی نمی تواند به ما ضربه بزند.
اگر ما از نظر فکری مستقل باشیم آن ها چگونه می توانند به ما ضربه بزنند. تنها آن ها می توانند از داخل خود ما به ما ضربه بزنند.(150)

اگر روحانیون، ملت، خطبا، علما، نویسندگان، روشنفکران متعهد سستی بکنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند، به سر این انقلاب آن خواهد آمد که به سر انقلاب مشروطه آمد

در جنبش مشروطیت همین علما در راس بودند و اصل مشروطیت اساسش از نجف به دست علما و در ایران به دست علما شروع شد و پیش رفت. اینقدری که آن ها می خواستند که مشروطه تحقق پیدا کند و قانون اساسی در کار باشد، شد لکن بعد از آنکه شد، دنباله اش گرفته نشد. مردم بی طرف بودند، روحانیون هم رفتند هر کس سراغ کار خودش، از آن طرف عمال قدرت های خارجی و خصوصا در آنوقت انگلستان در کار بودند که این ها را از صحنه خارج کنند یا به ترور و یا به تبلیغات. گویندگان و نویسندگان آن ها کوشش کردند به این که روحانیون را از دخالت در سیاست خارج کنند و سیاست را بدهند به دست آن هائی که می توانند به قول آن ها، یعنی فرنگ رفته ها و غربزده ها و شرقزده ها و کردند آنچه را کردند. یعنی اسم مشروطه بود و واقعیت استبداد، آن استبداد تاریک ظلمانی، شاید بدتر از زمان، و حتما بدتر از زمانهای سابق.
اخیرا اگر روحانیون، ملت، خطبا، علما، نویسندگان، روشنفکران متعهد سستی بکنند و از قضایای صدر مشروطه عبرت نگیرند، به سر این انقلاب آن خواهد آمد که به سر انقلاب مشروطه آمد.
امروز دشمن های انقلاب بیشتر از آن روز و دشمن های مشروطه بودند. امروز دو قدرت بسیار بزرگ در مقابل ایستاده است که آنوقت از این ها اینقدرها خبری نبود.
امروز در مقابل این نهضت، در مقابل این انقلاب تمام قدرت های بزرگ عالم که شامل همه قدرت های وابسته است و ما قدرت وابسته ای که وابستگی نداشته باشیم ، الان در دنیا نداریم، یا بسیار کم است، این ها همه در مقابل این جنبش و این انقلاب، انقلاب الهی ایستاده اند تا این که از حرکت این و از موج این جلوگیری کنند و خودش هم در همین جا خفه کنند، ترورها روی همین زمینه است.(151)