فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

این پیروزی که شما به دست آوردید، برای این که باورتان آمده بود که می توانید، باورتان آمده بود که آمریکا نمی تواند به شما تحمیل بکند

اگر ملت این باور را داشته باشد که ما می توانیم در مقابل قدرت های بزرگ بایستیم، این باور اسباب این می شود که توانائی پیدا می کنند و در مقابل قدرت های بزرگ ایستادگی می کنند.
این پیروزی که شما به دست آوردید، برای این که باورتان آمده بود که می توانید، باورتان آمده بود که آمریکا نمی تواند به شما تحمیل بکند. این باور اسباب این شد که آن کار بزرگ معجزه آسا را شماها انجام دادید و اگر چنانچه شما ملاحظه می کنید که در این دو سال در کشور ما صنعت های زیادی که آن ها انجام می دادند خودشان انجام می دهند و باورتان باشد که خود ما هم می توانیم صنعتی داشته باشیم و می توانیم ابتکاری داشته باشیم همین باور توانائی، شما را توانا می کند.
اساس این باور است که آن ها از ما گرفته بودند، آن ها ما را از همه چیز تهی کرده بودند به طوری که افکار ما، باورهای ما همه وابستگی داشت. اگر افکار یک ملتی وابستگی به قدرت بزرگی باشد تمام چیزهای آن ملت وابستگی پیدا می کند، عمده این است که افکار شما آزاد بشود، افکار شما از وابستگی به قدرت های بزرگ آزاد بشود.
اگر افکار شما آزاد شد و باورتان آمد که ما می توانیم که صنعتمند و صنعتکار باشیم، خواهید بود.
اگر افکارتان و باورتان این باشد که ما می توانیم مستقل باشیم و وابسته به غیر نباشیم، خواهید توانست.
اگر کشاورزان ما باورشان این باشد که ما می توانیم در کشاورزی به جائی برسیم که صادر کنیم و وابسته به غیر نباشیم بلکه دیگران به ما محتاج باشند، می توانند.
اگر شماهائی که در صنعت هستید و در پرسنل صنعتی کار می کنید در ارتش، این باور را داشته باشید و به تجربه این باور را امروز دارید که می توانید صناع باشید و می توانید کارهای ابتکاری بکنید، خواهید توانست.
آن طوری که به من اطلاع دادند در این پرسنل صنعت، کارهای بسیار مثبت انجام گرفته است و من امیدوارم که از این به بعد کارهای بالاتر از شما انجام بگیرد به طوری که دست ما به طرف غرب و شرق دراز نباشد و خود ما بتوانیم کارهای خودمان را انجام بدهیم، خود ما بتوانیم که کشور خودمان را به استقلال تام تمام، بدون وابستگی در هیچ امری از امور به غیر، بتوانیم اداره بکنیم. باورمان بیاید که ما هم مثل سایر موجودات عالم می توانیم کارهائی انجام بدهیم. با این باور انشاء الله به پیش برویم.
انشاء الله خدای تبارک و تعالی به شما کمک کند، همانطوری که تاکنون به کمک های غیبی خدای تبارک و تعالی بوده است و این کشوری که کشور ائمه هدی و کشور صاحب الزمان سلام الله علیه است کشوری باشد که تا ظهور موعود ایشان به استقلال خودش ادامه بدهد، قدرت خودش را در خدمت آن بزرگوار قرار بدهد که عالم را انشاءالله به عدل و داد بکشد و از این جورهائی که بر مستضعفان می گذرد جلوگیری کند.(144)

الان هم مغزهائی هست که خود را مغز متفکر می دانند، باز باورشان نشده است که خود ما هم می توانیم آدم باشیم

این یک برنامه ای بوده است که ریخته شده بوده است و تبلیغاتی که در دنبال این برنامه به طور وسیع شده بود باور آورده بود ملت ما را، بسیاری از افراد ما را به این که ما هیچ نداریم و نمی توانیم هم داشته باشیم ما باید حتمابرویم یا به طرف غرب و در بلوک غربی واقع بشویم تا آن ها به ما ترحم کنند و حاجت هائی که ما داریم آن ها برآورده کنند و یا باید به طرف شرق کمونیست برویم تا آن ها این عمل را انجام بدهند و الان هم مغزهائی هست که خود را مغز متفکر می دانند، باز باورشان نشده است که خود ما هم می توانیم آدم باشیم. آنکه ما اصرار داریم به این که دانشگاه که مغز متفکر یک ملت است باید از وابستگی های به شرق و غرب کنار برود و نمی شود که کنار برود الا این که فرم اسلامی را پیدا بکند.(145)

چشم و گوش خودتان را باز کنید که در انجمن های اسلامی هم ممکن است که از این غربزده ها و شرق زده ها وارد بشوند

البته باید راجع به انجمن های اسلامی هم من یک تذکری که دائما داده ام و لازم است باز هم بدهم این است که چشم و گوش خودتان را باز کنید که در انجمن های اسلامی هم ممکن است که از این غربزده ها و شرق زده ها وارد بشوند و به شما بگویند، این طور ارائه بدهند که ما صد در صد اسلامی هستیم و شرقی و غربی نیستیم، در صورتی که شرقی باشند یا غربی باشند. باید شما توجه بکنید که انجمن های اسلامی طوری باشند، اشخاصی باشند که آزمایش شده باشند، سوابق آن ها معلوم باشد، کارهائی که قبل از انقلاب می کردند معلوم باشد، کارهائی که بعد از انقلاب کرده اند معلوم باشد که خدای نخواسته در انجمن های اسلامی یک وقت یک وضعی پیش نیاید که توجه شما سلب بشود از واقعیت و یک وقت ببینید که انجمن اسلامی هم گرایش پیدا کرده است به شرق یا گرایش پیدا کرده است به غرب - این - در همه انجمن های اسلامی این سفارش را من کرده ام مکرر و در انجمن های اسلامی علم و صنعت، در انجمن های اسلامی دانشگاه ها اهمیتش از همه جا بیشتر است و باید این معنا با تمام قدرت، با تمام توجه و با تمام بررسی این معنا را شما پیگیر باشید که در انجمن های اسلامی شما اشخاص منحرف نباشد و امروز بدانید که چون نمی توانند به اسم غیر اسلام یک مساله ای را عنوان کنند، با اسم اسلام درست می کنند. همان منحرفین هم با اسم اسلام می خواهند مسائل خودشان را پخش کنند، همان اشخاصی هم که اسلام را سد راه خودشان می دانند و با اسلام صد در صد مخالف هستند، آن ها هم با اسم اسلام وارد میدان می شوند نه این که وارد بشوند و بگویند ما مسلمان نیستیم، نه - آن ها - خطر آن ها خیلی زیاد نیست. خطر آن هائی که با اسم اسلام در ادارات، در دانشگاه، در سایر ارگان های دیگر با اسم اسلام وارد می شوند و به اسلام اعتقاد ندارند، بیشتر از خطر آن هائی است که اسلام را می گویند ما قبول نداریم و چهره شان واضح است، مردم از آن ها احتراز می کنند و آن ها نمی توانند یک خطر مهمی داشته باشند. باید انجمن های اسلامی و خصوصا انجمن های اسلامی دانشگاه ها توجه به این معنا را داشته باشند. (146)