فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

باور انسان اساس تمام امور است

اساس همه شکست ها و پیروزی ها از خود آدم شروع می شود. انسان اساس پیروزی است و اساس شکست است. باور انسان اساس تمام امور است. غربیان و در سابق انگلستان و بعد از او آمریکا و سایر کشورهای قدرتمند دنبال این بودند که با تبلیغات دامنه دار خودشان به ممالک ضعیف باور بیاورند که ناتوانند، باور بیاورند که این ها نمی توانند هیچ کاری انجام بدهند، این ها باید در صنعت، در نظام، در اداره کشورها، دستشان به طرف قدرت های بزرگ از شرق و غرب دراز باشد.(141)

هر کاری را که انسان باورش این است که ضعیف است نسبت به آن کار، نمی تواند آن کار را انجام بدهد

آن هائی که می خواستند مخازن این کشورهای ضعیف را ببرند، نقشه های درست فکر کرده آن ها این بود که مردم این کشور را، ملت این کشورها را باور بیاورند که خودشان ناتوانند، ناتوانی را به خورد کشورهای مستضعف بدهند و خود مردم با این باور که ما نمی توانیم صنعتی را خودمان ایجاد کنیم و نمی توانیم لشکری را خودمان اداره کنیم و نمی توانیم اداره مملکت خودمان را بکنیم، این باور که به وسیله تبلیغات غربزدگان در این ممالک پیاده شد این کشورها را به تباهی و عقب ماندگی کشاند.
هر کاری را که انسان باورش این است که ضعیف است نسبت به آن کار، نمی تواند آن کار را انجام بدهد. هر قدر، قدرت ارتشی زیاد باشد، لکن قدرت روحی نداشته باشد و باورش آمده باشد که در مقابل فلان قدرت و فلان قدرت نمی تواند ایستادگی کند، این ارتش محکوم به شکست است و هر کشوری که اعتقادش این باشد که نمی تواند خودش صنعتی را ایجاد کند این ملت ملت محکوم به این است که تا آخر نتواند و این اساس نقشه هائی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا قدرت های بزرگ کشیده اند و قلمفرسایانی که در راه آن ها قلمفرسایی می کردند و غربزدگانی که وابسته به آن ها بودند این مطلب را به طور وسیع تبلیغ کردند، به طوری که این ممالک باورشان آمده بود که هیچ کاری از آن ها ساخته نیست و هیچ امری از امور کشوری و لشکری و صنعت و سایر اموری که در تمدن بشر دخالت دارد از عهده این ها ساخته نیست و باید از غرب و از قدرت های بزرگ این ها تبعیت کنند، لشکرشان مستشار لازم دارد و کشورشان مدبر. این باور مادامی که در کشورهای جهان و کشورهای مستضعف هست برای خاطر همین باور تا آخر مبتلا و وابسته هستند.(142)

اگر ملت این باور را داشته باشد که ما می توانیم در مقابل قدرت های بزرگ بایستیم، توانائی پیدا می کند

اگر ملت این باور را داشته باشد که ما می توانیم در مقابل قدرت های بزرگ بایستیم، توانائی پیدا می کند شما اگر چنانچه باورتان باشد که نمی توانید صنعت بکنید و نمی توانید صنایع بزرگ و کوچک را و چیزهائی که احتیاج به غرب بوده است خودتان آن ها را درست بکنید، تا این باور هست نمی توانید که انجام بدهید.
اول باید خودتان را درست کنید.
اول باید باورتان بیاید که ما هم انسانیم، ما هم قدرت تفکر داریم. ما هم قدرت صنعت داریم، این قدرت در همه افراد بشر به قوه هست اگر این باور برای شما پیدا شد و این تجربه ای که در این دو سال شماها کردید و دیدید که آن حرف هائی که گفته می شده است تبلیغات بوده است و مسائل آن طور نبوده است، این تبلیغات بوده است که در مقابل قدرت های بزرگ نمی شود نفس کشید و باید تسلیم قدرت های بزرگ شد.
شما در این مدتی که انقلاب کردید و قیام کردید، خودتان باورتان آمد و به دولت های مستضعف و ملت های مستضعف هم باوراندید که می شود در مقابل آمریکای جهانخوار و شوروی جهانخوار ایستادگی کرد.
شما دو سال است که قیام مردانه کردید و در مقابل آن ها ایستادید و همه آن ها را دستشان را از کشور خودتان قطع کردید و دیدید که یک مطلبی است امکان دارد و شما خودتان می توانید در عین حالی که قدرت نظامی تان مثل آن ها نیست و قدرت صنعتی تان مثل آن ها نیست، لکن می توانید ایستادگی کنید و یک ملت وقتی که یک مطلب را باور کرد که می تواند انجام بدهد، انجام خواهد داد.(143)