فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

اشخاصی که روشنفکر غربزده هستند، چون دیدند آن ها نتوانسته اند هیچ وقت یک کار مثبت صحیح بکنند، مشغول فعالیت شدند که این قشر را... بشکنند

اشخاصی که روشنفکر غربزده هستند، چون دیدند آن ها نتوانسته اند هیچ وقت یک کار مثبت صحیح بکنند، حزب ها نتوانستند یک کاری انجام بدهند، حالا که این قشرهای اسلامی و روحانی، این قشرهائی که برای خدا بپا خاستند و جان خودشان را برای خداوند دارند فدا می کنند، این ها دارند حفاظت از اسلام می کنند، این ها به واسطه این که برای خودشان یک کمبودی متوجه شدند مشغول فعالیت شدند که این قشر را، چه روحانی، چه پاسدار، چه کمیته ها و چه سایرین بشکنند که آن چیزی را که خودشان نتوانستند و این ها توانستند، این ها را ناتوان عرضه بکنند.
امروز روحانیت و سایر قشرهای ملت مسؤولند در مقابل خدا که حفظ کنند آبروی اسلام را، حفظ کنند آبروی انقلاب را، حفظ کنند آبروی نهضت را و این مسوولیت بزرگی است، خدمت شماها خدمت بزرگی است.(132)

سه راه هست، یک راه مستقیم و یک راه شرقی « مغضوبٌ علیهم » و یک راه غربی « ضالّین »

شما در سوره حمد در نماز می خوانید که: «اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لاالضالین » صراط مستقیم همین صراط اسلام است که صراط انسانیت است، که صراط کمال است که راه به خداست.
سه راه هست، یک راه مستقیم و یک راه شرقی « مغضوبٌ علیهم » و یک راه غربی « ضالّین ». شما به همین راه مستقیم که راه انسانیت، راه عدالت، راه جانبازی برای اسلام و عدالت اسلامی است بروید. این راه مستقیم را اگر چنانچه بدون انحراف به این طرف و آن طرف، بدون انحراف به شرق و غرب، بدون انحراف به آن مکتب های فاسد طی کردید، این راه مستقیم، منتهی به خدا می شود. آن صراطی که تا جهنم کشیده شده است، اگر مستقیم در این عالم حرکت کنید، از آن صراط مستقیما رد می شوید.(133)

جهنم، باطن این دنیاست. اگر مستقیم از این راه رفتید و طرف چپ یا راست منحرف نشدید، از صراط در این عالم هم مستقیم عبور می کنید. اگر به چپ متمایل بشوید به جهنم است و اگر

به راست متمایل شوید جهنم است
جهنم، باطن این دنیاست. اگر مستقیم از این راه رفتید و طرف چپ یا راست منحرف نشدید، از صراط در این عالم هم مستقیم عبور می کنید و به چپ یا راست متمایل نمی شوید، که اگر به چپ متمایل بشوید به جهنم است و اگر به راست متمایل شوید جهنم است.
راه خدا مستقیم است « صراط الذین انعمت علیهم » راه آن هائی که خداوند به آن ها منت گذاشته است و نعمت عطا فرموده است، نعمت اسلام، بزرگترین نعمت، نعمت انسانیت، بزرگترین نعمت شما به همین راه مستقیم، در همین راهی که آمدید و برای اسلام آمدید و برای پاسداری از اسلام آمدید و همه ما و همه ملت باید پاسدار باشد و پاسدار از اسلام و قرآن کریم باشد، این راه مستقیم است. راه پاسداری از اسلام، راه مجاهده در راه اسلام، در راه خدا، این راه مستقیم است. این همان صراط مستقیمی است که شما در نماز از خدا می خواهید. انحراف پیدا نکنید که انحراف یک طرفش مغضوب علیهم است و یک طرفش «ضالین» است. گمراهان، آن هائی که خدای تبارک و تعالی به آن ها غضب کرده و آن هائی که گناهکار هستند، هر دوی آن ها راهشان به جهنم است، برادران! تا اینجا آمدید خوب آمدید و خدا به شما توفیق بدهد. از اینجا به بعد هم خوب بروید و خداوند شما را تایید کند. شما با خودتان، با خدای خودتان قرار بدهیدکه این راه را به آخر برسانید و قرار بدهید که سربازان اسلام باشید تا آخر و انشاءالله دست تمام « مغضوب علیهم » و « الضالین » را از این مملکت کوتاه کنید. خداوند همه شما را موفق و مؤید کند و من خدمتگذار همه شما و دعاگوی همه شما هستم.(134)