فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

صریحا می گویم نمی خواهیم روشنفکران غربزده و قلمداران خود فروخته از ما تعریف کنند ما می خواهیم یک مساله ای را که اسلام می فرماید عمل بکنیم.

من صریحا می گویم ما نمی خواهیم نه غرب و نه شرق از ما تعریف کنند. نمی خواهیم روشنفکران غربزده و قلمداران خود فروخته از ما تعریف کنند ما می خواهیم یک مساله ای را که اسلام می فرماید عمل بکنیم.(131)

اشخاصی که روشنفکر غربزده هستند، چون دیدند آن ها نتوانسته اند هیچ وقت یک کار مثبت صحیح بکنند، مشغول فعالیت شدند که این قشر را... بشکنند

اشخاصی که روشنفکر غربزده هستند، چون دیدند آن ها نتوانسته اند هیچ وقت یک کار مثبت صحیح بکنند، حزب ها نتوانستند یک کاری انجام بدهند، حالا که این قشرهای اسلامی و روحانی، این قشرهائی که برای خدا بپا خاستند و جان خودشان را برای خداوند دارند فدا می کنند، این ها دارند حفاظت از اسلام می کنند، این ها به واسطه این که برای خودشان یک کمبودی متوجه شدند مشغول فعالیت شدند که این قشر را، چه روحانی، چه پاسدار، چه کمیته ها و چه سایرین بشکنند که آن چیزی را که خودشان نتوانستند و این ها توانستند، این ها را ناتوان عرضه بکنند.
امروز روحانیت و سایر قشرهای ملت مسؤولند در مقابل خدا که حفظ کنند آبروی اسلام را، حفظ کنند آبروی انقلاب را، حفظ کنند آبروی نهضت را و این مسوولیت بزرگی است، خدمت شماها خدمت بزرگی است.(132)

سه راه هست، یک راه مستقیم و یک راه شرقی « مغضوبٌ علیهم » و یک راه غربی « ضالّین »

شما در سوره حمد در نماز می خوانید که: «اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و لاالضالین » صراط مستقیم همین صراط اسلام است که صراط انسانیت است، که صراط کمال است که راه به خداست.
سه راه هست، یک راه مستقیم و یک راه شرقی « مغضوبٌ علیهم » و یک راه غربی « ضالّین ». شما به همین راه مستقیم که راه انسانیت، راه عدالت، راه جانبازی برای اسلام و عدالت اسلامی است بروید. این راه مستقیم را اگر چنانچه بدون انحراف به این طرف و آن طرف، بدون انحراف به شرق و غرب، بدون انحراف به آن مکتب های فاسد طی کردید، این راه مستقیم، منتهی به خدا می شود. آن صراطی که تا جهنم کشیده شده است، اگر مستقیم در این عالم حرکت کنید، از آن صراط مستقیما رد می شوید.(133)