فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

باید شدیدا با روشنفکران غربزده مبارزه کرد

باید کاملا مراقبت کنید و خوف از گفته ها و نوشته های این روشنفکران غربزده ابدا نداشته باشید. این روشنفکران در فکر این هستند که مملکت را به خواست خودشان یک مملکت لوکس درست بکنند و دیگر هر چه خرابی هم باشد مانعی ندارد. آن ها دلشان می خواهد یک مملکت غربی درست بشود و حال این که مردم اینجا همه جدیت کردند برای این که اسلام در ایران پیاده شود، نه فقط یک صورت اسلام و وقتی سر به هر اداره اش می زنیم اسلام در کار نباشد. باید شدیدا با روشنفکران غربزده مبارزه کرد.(130)

صریحا می گویم نمی خواهیم روشنفکران غربزده و قلمداران خود فروخته از ما تعریف کنند ما می خواهیم یک مساله ای را که اسلام می فرماید عمل بکنیم.

من صریحا می گویم ما نمی خواهیم نه غرب و نه شرق از ما تعریف کنند. نمی خواهیم روشنفکران غربزده و قلمداران خود فروخته از ما تعریف کنند ما می خواهیم یک مساله ای را که اسلام می فرماید عمل بکنیم.(131)

اشخاصی که روشنفکر غربزده هستند، چون دیدند آن ها نتوانسته اند هیچ وقت یک کار مثبت صحیح بکنند، مشغول فعالیت شدند که این قشر را... بشکنند

اشخاصی که روشنفکر غربزده هستند، چون دیدند آن ها نتوانسته اند هیچ وقت یک کار مثبت صحیح بکنند، حزب ها نتوانستند یک کاری انجام بدهند، حالا که این قشرهای اسلامی و روحانی، این قشرهائی که برای خدا بپا خاستند و جان خودشان را برای خداوند دارند فدا می کنند، این ها دارند حفاظت از اسلام می کنند، این ها به واسطه این که برای خودشان یک کمبودی متوجه شدند مشغول فعالیت شدند که این قشر را، چه روحانی، چه پاسدار، چه کمیته ها و چه سایرین بشکنند که آن چیزی را که خودشان نتوانستند و این ها توانستند، این ها را ناتوان عرضه بکنند.
امروز روحانیت و سایر قشرهای ملت مسؤولند در مقابل خدا که حفظ کنند آبروی اسلام را، حفظ کنند آبروی انقلاب را، حفظ کنند آبروی نهضت را و این مسوولیت بزرگی است، خدمت شماها خدمت بزرگی است.(132)