فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند و خودش را از غرب جدا کند

... معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند و خودش را از غرب جدا کند و خودش را از وابستگی به شرق جدا کند و یک مملکت مستقل، یک دانشگاه مستقل، یک فرهنگ مستقل داشته باشیم.
عزیزان من! ما از حصر اقتصادی نمی ترسیم، ما از دخالت نظامی نمی ترسیم، آن چیزی که ما را می ترساند وابستگی فرهنگی است، مااز دانشگاه استعماری می ترسیم، ما از دانشگاهی می ترسیم که جوان های ما را آن طور تربیت کنند که خدمت غرب بکنند، ما از دانشگاهی می ترسیم که آن طور جوان های ما را تربیت کنند که خدمت به کمونیسم کنند.(129)

باید شدیدا با روشنفکران غربزده مبارزه کرد

باید کاملا مراقبت کنید و خوف از گفته ها و نوشته های این روشنفکران غربزده ابدا نداشته باشید. این روشنفکران در فکر این هستند که مملکت را به خواست خودشان یک مملکت لوکس درست بکنند و دیگر هر چه خرابی هم باشد مانعی ندارد. آن ها دلشان می خواهد یک مملکت غربی درست بشود و حال این که مردم اینجا همه جدیت کردند برای این که اسلام در ایران پیاده شود، نه فقط یک صورت اسلام و وقتی سر به هر اداره اش می زنیم اسلام در کار نباشد. باید شدیدا با روشنفکران غربزده مبارزه کرد.(130)

صریحا می گویم نمی خواهیم روشنفکران غربزده و قلمداران خود فروخته از ما تعریف کنند ما می خواهیم یک مساله ای را که اسلام می فرماید عمل بکنیم.

من صریحا می گویم ما نمی خواهیم نه غرب و نه شرق از ما تعریف کنند. نمی خواهیم روشنفکران غربزده و قلمداران خود فروخته از ما تعریف کنند ما می خواهیم یک مساله ای را که اسلام می فرماید عمل بکنیم.(131)