فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

این هائی که راه افتاده اند در خیابانها یا در خود دانشگاه ها و درگیری ایجاد می کنند این ها اشخاصی هستند که طرفدار غرب یا شرقند و به عقیده من طرفدار غربند، طرفدار آمریکا هستند

ما می خواهیم که جوانان ما، جوانان مستقل باشند و خودشان را ببینند، احتیاجات خودشان را ببینند شرقی نباشند، غربی نباشند. این هائی که راه افتاده اند در خیابانها یا در خود دانشگاه ها و درگیری ایجاد می کنند و زحمت برای دولت و ملت ایجاد می کنند، این ها اشخاصی هستند که طرفدار غرب یا شرقند و به عقیده من طرفدار غربند، طرفدار آمریکا هستند.
ما که امروز با آمریکا در قبال هم ایستادیم، در قبال این ابر قدرت ایستادیم و احتیاج به این داریم که جوان های ما هم در قبال آن ها بایستند، جوان های ما در مقابل خودشان می ایستند و برای آمریکا کار می کنند.
ما می خواهیم دانشگاه ها را طوری کنیم که جوان های ما برای خودشان و برای ملتشان کار کنند.(128)

معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند و خودش را از غرب جدا کند

... معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند معنی اسلامی شدن دانشگاه این است که استقلال پیدا کند و خودش را از غرب جدا کند و خودش را از وابستگی به شرق جدا کند و یک مملکت مستقل، یک دانشگاه مستقل، یک فرهنگ مستقل داشته باشیم.
عزیزان من! ما از حصر اقتصادی نمی ترسیم، ما از دخالت نظامی نمی ترسیم، آن چیزی که ما را می ترساند وابستگی فرهنگی است، مااز دانشگاه استعماری می ترسیم، ما از دانشگاهی می ترسیم که جوان های ما را آن طور تربیت کنند که خدمت غرب بکنند، ما از دانشگاهی می ترسیم که آن طور جوان های ما را تربیت کنند که خدمت به کمونیسم کنند.(129)

باید شدیدا با روشنفکران غربزده مبارزه کرد

باید کاملا مراقبت کنید و خوف از گفته ها و نوشته های این روشنفکران غربزده ابدا نداشته باشید. این روشنفکران در فکر این هستند که مملکت را به خواست خودشان یک مملکت لوکس درست بکنند و دیگر هر چه خرابی هم باشد مانعی ندارد. آن ها دلشان می خواهد یک مملکت غربی درست بشود و حال این که مردم اینجا همه جدیت کردند برای این که اسلام در ایران پیاده شود، نه فقط یک صورت اسلام و وقتی سر به هر اداره اش می زنیم اسلام در کار نباشد. باید شدیدا با روشنفکران غربزده مبارزه کرد.(130)