فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

اساتیدی که در دانشگاه های ما هستند بسیاری از آن ها در خدمت غربند، جوان های ما را شستشوی مغزی می دهند، جوان های ما را تربیت فاسد می کنند

معلمینی که در مدارس ما، اساتیدی که در دانشگاه های ما هستند بسیاری از آن ها در خدمت غربند، جوان های ما را شستشوی مغزی می دهند، جوان های ما را تربیت فاسد می کنند.
ما نمی خواهیم بگوئیم ما علوم جدیده را نمی خواهیم، ما نمی خواهیم بگوئیم که علوم دو قسم است که بعضی مناقشه می کنند عمدا یا از روی جهالت، ما می خواهیم بگوئیم دانشگاه های ما اخلاق اسلامی ندارند، دانشگاه ما تربیت اسلامی ندارد. اگر دانشگاه های ما تربیت اسلامی و اخلاق اسلامی داشت، میدان زد و خورد عقایدی که مضر به حال این مملکت است نمی شد. اگر اخلاق اسلامی در این دانشگاه ها بود این زد و خوردهائی که برای ما بسیار سنگین است، تحقق پیدا نمی کرد. این ها برای این است که اسلام را نمی دانند و تربیت اسلامی ندارند.(126)

ما می خواهیم که اگر چنانچه ملت ایران در مقابل غرب ایستاد جوان های دانشگاهی ما هم همه در مقابلش بایستند

دانشگاه ها باید تغییر بنیانی کند و باید از نو ساخته بشود که جوانان ما را تربیت کنند به تربیت های اسلامی، اگر چنانچه تحصیل علم می کنند، در کنار آن تربیت اسلامی باشد نه آنکه این ها را تربیت کنند به تربیت های غربی، نه آنکه یک دسته به طرف غرب بکشانند جوان های ما را و یک دسته به طرف شرق و یک دسته با اشخاصی که با ما جنگ دارند و بالفعل اشخاصی که ما را می خواهند در انحصار اقتصادی قرار بدهند یا برای ما ادعا می کنند که ما شما را، حصار اقتصادی می کشیم دور شما، و دست و پا می کنند در این موارد، یک دسته از دانشگاهی های ما، از جوان های ما کمک به آن ها نکنند.
ما می خواهیم که اگر چنانچه ملت ایران در مقابل غرب ایستاد جوان های دانشگاهی ما هم همه در مقابلش بایستند. ما می خواهیم که اگر ملت ما در مقابل کمونیست ایستاد، تمام دانشگاهی های ما هم در مقابل کمونیست بایستند نه این که وقتی این جوان هائی که به واسطه ساده لوحی خودشان، تربیت های باطل بعضی از معلمین را قبول کردند و حالا که ما می خواهیم یک دانشگاه مستقل درست کنیم و تغییر بنیادی بدهیم که مستقل بشود، وابسته به غرب نباشد، وابسته به کمونیسم نباشد، وابسته به مارکسیسم نباشد، اگر چنانچه ما بخواهیم این طور کنیم جبهه بندی می کنند همین دلیل بر این است که ما دانشگاه اسلامی و دانشگاهی که تربیت کرده باشد جوانان ما را نداشتیم و نداریم همین شاهد است بر این که جوان های ما تربیت صحیح نشدند و از آن طرف دنبال تحصیل نیستند، تمام عمرشان را صرف شعار می کنند و صرف تبلیغ سوء باطل، طرفداری از آمریکا، طرفداری از شوروی.(127)

این هائی که راه افتاده اند در خیابانها یا در خود دانشگاه ها و درگیری ایجاد می کنند این ها اشخاصی هستند که طرفدار غرب یا شرقند و به عقیده من طرفدار غربند، طرفدار آمریکا هستند

ما می خواهیم که جوانان ما، جوانان مستقل باشند و خودشان را ببینند، احتیاجات خودشان را ببینند شرقی نباشند، غربی نباشند. این هائی که راه افتاده اند در خیابانها یا در خود دانشگاه ها و درگیری ایجاد می کنند و زحمت برای دولت و ملت ایجاد می کنند، این ها اشخاصی هستند که طرفدار غرب یا شرقند و به عقیده من طرفدار غربند، طرفدار آمریکا هستند.
ما که امروز با آمریکا در قبال هم ایستادیم، در قبال این ابر قدرت ایستادیم و احتیاج به این داریم که جوان های ما هم در قبال آن ها بایستند، جوان های ما در مقابل خودشان می ایستند و برای آمریکا کار می کنند.
ما می خواهیم دانشگاه ها را طوری کنیم که جوان های ما برای خودشان و برای ملتشان کار کنند.(128)