فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

آنانی که روحانیون را مرتجع می دانند در نهایت راه شاه و آمریکا را می روند

... این روزها حملات به روحانیت اصیل که به راستی چه در زمان شاه و چه در زمان پدرش از بارزترین اقشاری بودند که با قیام های متعدد خود در مقابل فساد دستگاه به افشاگری و مبارزه پرداختند و مبارزات ضد شاهی - آمریکائی را در طول مبارزات بر حق مردم شریف هدایت می کردند و به پیروزی رساندند، از طریق ایادی شاه و دار و دسته اش گسترش پیدا کرده است. درست زمانی که روحانیت، مبارزه سرسختش را در سالهای 42 - 41 علیه شاه خائن شروع کرد، شاه روحانیت متعهد و مسؤول را ارتجاع سیاه نامید، زیرا تنها خطر جدی برای او و سلطنت روحانیون مبارزی بودند که ریشه در عمق جان مردم داشتند و در مقابل او و ستمکاریش ایستادند. درست اکنون ایادی شاه برای خرد کردن روحانیت که اساس استقلال و آزادی این مملکت است کلمه ارتجاع را در دهان فرزندانم که از عمق جریانات مطلع نیستند انداخته اند. فرزندان عزیز و انقلابیم! امروز توهین و تضعیف روحانیت ضربه به استقلال و آزادی و اسلام است. امروز راه شاه خائن را رفتن و کلمه ارتجاع را به این طبقه محترم که از نادرترین قشرهایی هستند که زیر بار شرق و غرب نمی روند، خواهران و برادران عزیزم! بدانید آنانی که روحانیون را مرتجع می دانند در نهایت راه شاه و آمریکا را می روند. ملت شریف ایران با پشتیبانی از روحانیت اصیل و متعهد ایران که همیشه حافظ و سنگربان این مرز و بوم بوده اند، دین خود را به اسلام ادا می نمایند و طمع ستمکاران تاریخ را از کشور قطع می نمایند. از طرف دیگر من به روحانیین محترم در هر جا هستند اعلام می کنم ممکن است شیاطین با ایادی خود تبلیغات سوئی علیه جوانان عزیز خصوصا جوانان دانشگاهی بکنند، باید روحانیون بدانند که امروز تکلیف آن است که همه قشرهای ملت خصوصا دو قشر معظم که مغز متفکر ملت هستند دست به دست هم داده و علیه قدرت های شیطانی و مستکبرین کوشش نموده و در صف واحد نهضت اسلامی را جلو رانده و استقلال آزادی را چون جان عزیز خود نگهبانی کنید. نقشه جهانخواران و عمال آنان جدا کردن این دو طبقه موثر متفکر در زمان رژیم طاغوتی بود و مع الاسف موفق شد و کشور را به تباهی کشاند و آن نقشه بار دیگر در دست اجراست که با غفلت جزئی رو به تباهی خواهیم رفت. امیدوارم که همه طبقات ملت بخصوص این دو طبقه محترم در این سال جدید از توطئه ها و دسیسه ها غافل نباشند و با وحدت کلمه نقشه های شوم را باطل کنند.(125)

اساتیدی که در دانشگاه های ما هستند بسیاری از آن ها در خدمت غربند، جوان های ما را شستشوی مغزی می دهند، جوان های ما را تربیت فاسد می کنند

معلمینی که در مدارس ما، اساتیدی که در دانشگاه های ما هستند بسیاری از آن ها در خدمت غربند، جوان های ما را شستشوی مغزی می دهند، جوان های ما را تربیت فاسد می کنند.
ما نمی خواهیم بگوئیم ما علوم جدیده را نمی خواهیم، ما نمی خواهیم بگوئیم که علوم دو قسم است که بعضی مناقشه می کنند عمدا یا از روی جهالت، ما می خواهیم بگوئیم دانشگاه های ما اخلاق اسلامی ندارند، دانشگاه ما تربیت اسلامی ندارد. اگر دانشگاه های ما تربیت اسلامی و اخلاق اسلامی داشت، میدان زد و خورد عقایدی که مضر به حال این مملکت است نمی شد. اگر اخلاق اسلامی در این دانشگاه ها بود این زد و خوردهائی که برای ما بسیار سنگین است، تحقق پیدا نمی کرد. این ها برای این است که اسلام را نمی دانند و تربیت اسلامی ندارند.(126)

ما می خواهیم که اگر چنانچه ملت ایران در مقابل غرب ایستاد جوان های دانشگاهی ما هم همه در مقابلش بایستند

دانشگاه ها باید تغییر بنیانی کند و باید از نو ساخته بشود که جوانان ما را تربیت کنند به تربیت های اسلامی، اگر چنانچه تحصیل علم می کنند، در کنار آن تربیت اسلامی باشد نه آنکه این ها را تربیت کنند به تربیت های غربی، نه آنکه یک دسته به طرف غرب بکشانند جوان های ما را و یک دسته به طرف شرق و یک دسته با اشخاصی که با ما جنگ دارند و بالفعل اشخاصی که ما را می خواهند در انحصار اقتصادی قرار بدهند یا برای ما ادعا می کنند که ما شما را، حصار اقتصادی می کشیم دور شما، و دست و پا می کنند در این موارد، یک دسته از دانشگاهی های ما، از جوان های ما کمک به آن ها نکنند.
ما می خواهیم که اگر چنانچه ملت ایران در مقابل غرب ایستاد جوان های دانشگاهی ما هم همه در مقابلش بایستند. ما می خواهیم که اگر ملت ما در مقابل کمونیست ایستاد، تمام دانشگاهی های ما هم در مقابل کمونیست بایستند نه این که وقتی این جوان هائی که به واسطه ساده لوحی خودشان، تربیت های باطل بعضی از معلمین را قبول کردند و حالا که ما می خواهیم یک دانشگاه مستقل درست کنیم و تغییر بنیادی بدهیم که مستقل بشود، وابسته به غرب نباشد، وابسته به کمونیسم نباشد، وابسته به مارکسیسم نباشد، اگر چنانچه ما بخواهیم این طور کنیم جبهه بندی می کنند همین دلیل بر این است که ما دانشگاه اسلامی و دانشگاهی که تربیت کرده باشد جوانان ما را نداشتیم و نداریم همین شاهد است بر این که جوان های ما تربیت صحیح نشدند و از آن طرف دنبال تحصیل نیستند، تمام عمرشان را صرف شعار می کنند و صرف تبلیغ سوء باطل، طرفداری از آمریکا، طرفداری از شوروی.(127)