فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

این ها با تبلیغات خودشان ما را همچو به غرب بر گرداندند و غربزده کردند که همه چیز خودمان را، همه مفاخر خودمان را یادمان رفت

باید ما، نه ما تنها، شرق باید - شرق - خودش را که گم کرده پیدا کند. این ها با تبلیغات خودشان ما را همچو به غرب برگرداندند و غربزده کردند که همه چیز خودمان را، همه مفاخر خودمان را یادمان رفت، برای خودمان دیگر چیزی قائل نیستیم. همین چند روز پیش از این یک اقایی که من او را نمی شناسمش آمد اینجا نشست همچو تندتند هی شروع کرد گفتن که آقا ما محتاجیم به آن ها، محتاجیم به آن ها، ما از آن ها باید همه چیز بگیریم، من اصلاجوابش را ندادم لکن یک همچو مغزهایی است. ما تا نفهمیم که محتاج به آن ها نیستیم، نفهمیم که آن ها محتاج به ما هستند، نه ما محتاج به آن ها، نمی توانیم اصلاح بشویم. شرق همه چیز دارد فرهنگش از فرهنگ غرب بهتر است فرهنگ غرب از شرق رفته است همه چیزش از غرب بهتر است فقط تهی اش کردند از خودش، فقط تبلیغات دامنه داری که به وسیله نوکرهای این ها که الان هم موجودند در مملکت ما، الان هم با صورت های مختلف در مملکت ما موجودند و مع الاسف اشخاصی دامن می زنند به اینکه. این ها را بزرگ کنند، این ها ما را از خودمان تهی کردند به طوری که ما خیال می کنیم هر چیز هست از آنجاست.
ما تا خودمان را پیدا نکنیم، تا شرق خودش را پیدا نکند، تا آن گمشده پیدا نشود، نمی توانیم سر پای خودمان بایستیم. باید از مغزهای ما اسم غرب زدوده شود در مقابلِ آنوقت که هر خیابانی که می خواستند بیشتر ترویجش کنند خیابان روزولت، خیابان نمی دانم زهر مار هی از آن ها هر دواخانه ای که می خواستند بیشتر مشتری پیدا کند یک اسم خارجی رویش می گذاشتند. هر دوائی را که می خواستند دوا را خودشان درست می کردند لکن می خواستند ترویج بشود، یک اسمی از آن ها رویش می گذاشتند. هر پارچه ای را که می بافتند، اصفهان پارچه می بافت لکن اسم آن ها را رویش می گذاشت.(114)

ما همه چیزمان را باختیم. دزدها را بیرون کردیم اما خودمان را پیدا نکردیم باید خودمان را پیدا کنیم. شرق باید درِ غرب را به روی خودش ببندد

ما همه چیزمان را باختیم. حالا دزدها را بیرون کردیم اما خودمان را پیدا نکردیم باید خودمان را پیدا کنیم. شرق باید در غرب را ببندد، در غرب را به روی خودش ببندد. تا غرب راه به اینجا دارد شما به استقلال خودتان نمی رسید و تا این غربزده هایی که در همه جا موجودند از این مملکت نروند یا اصلاح نشوند شما به استقلال نخواهید رسید، این ها نمی گذارند. ما باید خودمان را پیدا کنیم تا بتوانیم سر پای خودمان بایستیم و بفهمیم ما هم موجودی هستیم.
... آقا، تمام گرفتاری های شرق از این اجانب است، از این غرب است، از این آمریکاست. الان تمام گرفتاری ما از آمریکاست. تمام گرفتاری (115)

این ها خودشان را ملی می دانند و روشنفکر، خودشان را نسبت به این مملکت دلسوز می دانند. ما باید بیدار باشیم، ملت ما باید چشم هایش را باز کند، دو تا چشم هم قرض کند با چهار تا

چشم نظر کند
یک کسی که پنجاه سال مغزش را آن ها تربیت کرده اند و از مغز انسانی بیرونش کردند یک مغز غربی روی آن گذاشتند، این هرچه هم که ضربه از غرب به این مملکتش بخورد، به این کشورش بخورد باز از آن ها تعریف می کند، باز هم دنبال این است که برگرداند. الان بعضی از این مفسدها که از ایران بیرونشان کردند رفتند در آنجا در پناه انگلستان، آنجا رفتند توطئه گری، برای این که باز برگردانند وضع را، باز همان مسائل را برگردانند مشغول توطئه هستند، اینجا هم روابط بینشان هست، از اینجا هم باز روابط هست، از اینجا روابط با آمریکا هست، روابط اشخاص برای توطئه گری با آمریکا هست، با انگلستان هم هست. می خواهند (نقشه این است) که بعد از چند وقت دیگر همان مسائل را برگردانند، این ها هم خودشان را ملی می دانند و خودشان را روشنفکر می دانند و خودشان را نسبت به این مملکت دلسوز می دانند.
ما باید بیدار باشیم، ملت ما باید چشم هایش را باز کند، دو تا چشم هم قرض کند با چهار تا چشم نظر کند که این اشخاصی که مشغول این کارها هستند، این ها چکاره اند، این ها که مشغول این توطئه ها هستند، این ها رفقاشان چه کسانی اند، چه کسی با این معاشرت می کند. باید درست توجه بکنند و اگر درست توجه نکنند به تدریج ممکن است ما تحمیلمان بشود همان مسائل، البته نمی شود به این زودی.(116)