فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

این که می گویند حقوق حیوانات هم باید باشد، در ویتنام هزارها مردم را در سایر شهرها هزارها، صدها میلیون مردم را به آتش می کشند

... آن ها چه فکر می کنند در حال شرق و در حال دنیای سوم؟ این ها چه فکری می کنند؟ این ها را چه جوری تصور می کنند؟ همین هائی هستند که برای حقوق بشر و - نمی دانم - برای حتی حقوق حیوانات مجامع دارند اما همه اش این مجامع، مجامع برای حفظ حقوق خودشان با اسم حقوق بشر، حقوق خودشان را حفظ می کنند و حقوق ما را پایمال می کنند.
این که می گویند حقوق حیوانات هم باید باشد، طرفداری از حتی حیوانات، یک طایفه ای می گویند طرفداری از حیوانات که در ویتنام هزارها مردم را در سایر شهرها هزارها، صدها میلیون مردم را به آتش می کشند یک طایفه ای قضیه حقوق بشر را می گویند که این بشر را پایمال کردند و ما مع الاسف باورمان می آید از این مسائل و گویندگان ما از همین حقوق بشر و از همین ها پشتیبانی می کنند.(107)

باید دانشگاه ها بیدار بشوند، باید از همین دبستان تا آخر دانشگاه از این افکار غربزده تهی بشوند و شرق روی پای خودش بایستد

حقوق بشر را اسلام می تواند پایه گذاری کند که سرانش مثل علی بن ابی طالب است، نه کسانی که بشر را می خورند و اسم حقوق بشر رویش می گذارند.
شرق باید بیدار بشود از این خوابی که او را کردند، از این غفلتی که آن ها ایجاد کردند در ما باید بیدار بشویم. اگر بیدار نشویم ما طعمه آن ها خواهیم بود.
باید دانشگاه ها بیدار بشوند.
باید از همین دبستان تا آخر دانشگاه از این افکار غربزده تهی بشوند و شرق روی پای خودش بایستد.
اگر شرق روی پای خودش نایستد، باز وابسته باشد، وابسته فکری عمده است، خیال کند که همه چیزی از اوست، تا یکی مریض می شود به اطباء اینجا رجوع نمی کنند فوراباید برود آمریکا یا باید برود انگلستان، نمی شود اینجا، با این که یک دسته از اطباء که آمدند اینجا من گفتم که شماها، دانشگاه های ما چه کردند تا حالا که حالا وقتی که یک مریضی می شود باید بروند آنجا. می گفتند ما می توانیم معالجه کنیم لکن مردم اینجور شدند. این افکار، افکاری است که مملکت ما را به تباهی دارد می کشد که همه چیز ما از آنجا بیاید و همه چیز ما باید وابسته به آنجا باشد. حالا چون اتومبیل ما از آنجاست و برق ما هم نمی دانم چه و زهر مار ما از آنجاست پس باید فرهنگ ما از آنجا باشد، پس باید همه چیز ما از آنجا باشد.(108)

این ها برای ما هیچ صلاحی نمی خواهند، کوشش می کنند که ما از حیوانات پست تر باشیم

آقا بدانید که این ها برای ما هیچ صلاحی نمی خواهند، این ها کوشش می کنند که ما از حیوانات پست تر باشیم، این ها کوشش می کنند که ما یا اشخاصی بار بیائی م غربزده، برای آن ها کار بکنیم و اگر نه بمانیم در این حال عقب افتادگی و ببرند آن ها همه چیز مارا. شرق باید بیدار بشود، باید حساب خودش را از غرب جدا کند، تا آنقدر که می تواند. اگر می توانست باید تا آخر جدا کند، حالا که نمی شود، تا آنقدر که می تواند باید جدا کند لااقل فرهنگش را نجات بدهد.(109)