فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

اول مهذب بشوید و تعلیمات اسلامی را که برای آدم سازی است. آن تعلیمات راعمل به آن بکنید و بعد هم جوان ها را، بچه ها راتربیت کنید که ما بعد از یک مدتی متحول بشویم

و حالا که بحمدالله مملکت از خودتان است، دیگر دست آن هاکوتاه شد و امیدواریم تاآخر کوتاه باشد، خودتان به فکر باشید که همه چیزتان رااصلاح کنید. اول خودتان را اصلاح بکنید. اول مهذب بشوید و تعلیمات اسلامی را که برای آدم سازی است. آن تعلیمات راعمل به آن بکنید و بعد هم جوان ها را، بچه ها راتربیت کنید که ما بعد از یک مدتی متحول بشویم به یک انسان هائی که اسلام می خواهد، نه یک انسان هایی که استعمار می خواهد. انشاء الله خداوند همه تان را توفیق بدهد.(95)

آن ها دست برنمی دارند از ایران، نه از طرف شرقی ها ونه از طرف غربی ها، و با هر کوششی که دارند می خواهند نگذارند که این مملکت سر و سامان پیدا بکند

آن ها دست برنمی دارند از ایران، نه از طرف شرقی ها ونه از طرف غربی ها، وبا هر کوششی که دارند می خواهند نگذارند که این مملکت سر وسامان پیدا بکند. همه شلوغی هائی که الان درست می کنند با دست آن ها دارد درست می شود همه جا آشفتگی هائی که پیدا می شود با دست آن ها درست می شود و پیدا می شود که نگذارند یک آرامشی بشود و یک سامانی پیدا کند مملکت. شما ملاحظه کردید که در قبل از این که شاه برود و بعد هم وارث خبیثش برود، فعالیت زیاد در این بود که نگه دارند او را، نرود، بعد از این که حالا او رفت و تمام شد، فعالیت زیاد بود که جمهوری اسلامی درست نشود.(96)

از جمهوری اسلامی این ها می ترسند، نه از جمهوریش، از اسلامش

از جمهوری اسلامی این هامی ترسند، نه از جمهوریش، از اسلامش. آن هائی که قلم هایشان یاتابع آن ها بود یااز باب این که خودشان توجه نداشتند و غربزده شده بودند، شروع کردند نوشتن به این که دیگر اسلام را می خواهد چه کند همان جمهوری باشد، جمهوری دموکراتیک باشد، آخرش هم دیگر راضی شده بودند به این که جمهوری اسلامی دموکراتیک باشد. این هااز اسلام می ترسند و از رژیم اسلامی می ترسند.(97)