فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

بالاتر فاجعه ای که برای این ملت اتفاق افتاده است این است که فکرشان عوض شده است، فکر غربی شده

بالاتر فاجعه ای که برای این ملت اتفاق افتاده است در این ظرف های طولانی این است که فکرشان عوض شده است، یک فکری شده است، فکر غربی شده. فکرشان، توجهشان همه به این است که ماخودمان چیزی نداریم، از خارج باید بیاید. این ها باید علاج بشود، به آن ها فهمانده بشود که ما خودمان همه چیز داریم، غرب به مامحتاج است، نه ما به او. این احتیاج است که آن ها را وادار می کند که با همه قوا طرفداری از محمدرضا بکنند برای این که می بینند محتاج به او هستند، محتاج به این هستند که به این مملکت تسلط پیدا بکنند و ذخایراین مملکت راببرند.
مملکت مایک مملکت غنی ای است و یک مملکتی است که همه چیز خودش را می تواند اداره بکند، وسعتش وسعتی است که برای ( از قراری که احتمال می دهند) برای صد و پنجاه میلیون جمعیت کافی است و ذخایرش ذخایر بسیار ارزنده است و امیدوارم که ذخایر انسانیش هم رشد پیدابکند وانسان ها انسان های رشید بشوند.
آن هایی که، خواهرهایی که تاکنون داخل در مسائل روز نبودند، در مسائل داخل بشوند.
قشرهائی که فکر نمی کردند در این امور، به فکر بیفتند، اشخاصی که با قلم و قدم خودشان غربی فکر می کردند و دعوت به غرب می کردند، به خود بیایند و دعوت بکنند به آن چیزهایی که ما داریم.
ما همه چیز داریم، فرهنگ ما، فرهنگ غنی است، مملکت ما، مملکت غنی است، منتها نگذاشتند که این امور تحقق پیدا بکند.(94)

اول مهذب بشوید و تعلیمات اسلامی را که برای آدم سازی است. آن تعلیمات راعمل به آن بکنید و بعد هم جوان ها را، بچه ها راتربیت کنید که ما بعد از یک مدتی متحول بشویم

و حالا که بحمدالله مملکت از خودتان است، دیگر دست آن هاکوتاه شد و امیدواریم تاآخر کوتاه باشد، خودتان به فکر باشید که همه چیزتان رااصلاح کنید. اول خودتان را اصلاح بکنید. اول مهذب بشوید و تعلیمات اسلامی را که برای آدم سازی است. آن تعلیمات راعمل به آن بکنید و بعد هم جوان ها را، بچه ها راتربیت کنید که ما بعد از یک مدتی متحول بشویم به یک انسان هائی که اسلام می خواهد، نه یک انسان هایی که استعمار می خواهد. انشاء الله خداوند همه تان را توفیق بدهد.(95)

آن ها دست برنمی دارند از ایران، نه از طرف شرقی ها ونه از طرف غربی ها، و با هر کوششی که دارند می خواهند نگذارند که این مملکت سر و سامان پیدا بکند

آن ها دست برنمی دارند از ایران، نه از طرف شرقی ها ونه از طرف غربی ها، وبا هر کوششی که دارند می خواهند نگذارند که این مملکت سر وسامان پیدا بکند. همه شلوغی هائی که الان درست می کنند با دست آن ها دارد درست می شود همه جا آشفتگی هائی که پیدا می شود با دست آن ها درست می شود و پیدا می شود که نگذارند یک آرامشی بشود و یک سامانی پیدا کند مملکت. شما ملاحظه کردید که در قبل از این که شاه برود و بعد هم وارث خبیثش برود، فعالیت زیاد در این بود که نگه دارند او را، نرود، بعد از این که حالا او رفت و تمام شد، فعالیت زیاد بود که جمهوری اسلامی درست نشود.(96)