فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

نمی خواهم بگویم سر تا سر، هر که عمامه دارد کذاست، نایب الامام است، نیست همچو حرفی، نیست، لکن آن ها که می شکنند، بدها را نمی شکنند، این ها با خوب ها بدند با بدها

خوبند
آن ها کوشش کردند که این لباس را از تن روحانیت بیرون بیاورند و روحانیت را خلع کنند از آن پستی که دارند و بحمدالله نتوانسته اند. حالا نوبت شما شده، حالا نوبت این شده است که شما هی هرکدامتان یک نِقی بزنید به روحانیت، یک روحانیتی که اینهمه خدمت به ملت کرده و نجات داده چندین مرتبه از مهلکه این ملت را. حالا آقایان آمده اند با قلم هایشان و با قدم هایشان و با کلماتشان ا زاین روحانیت انتقاد می کنند. من نمی خواهم بگویم سر تا سر، هرکه عمامه دارد کذاست، نایب الامام است، نیست همچو حرفی، نیست، لکن آن ها که می شکنند، بدها را نمی شکنند، این ها با خوب ها بدند با بدها خوبند. بدهایی که هم پُست آن ها هستند و هم رأی آن ها هستند.(93)

بالاتر فاجعه ای که برای این ملت اتفاق افتاده است این است که فکرشان عوض شده است، فکر غربی شده

بالاتر فاجعه ای که برای این ملت اتفاق افتاده است در این ظرف های طولانی این است که فکرشان عوض شده است، یک فکری شده است، فکر غربی شده. فکرشان، توجهشان همه به این است که ماخودمان چیزی نداریم، از خارج باید بیاید. این ها باید علاج بشود، به آن ها فهمانده بشود که ما خودمان همه چیز داریم، غرب به مامحتاج است، نه ما به او. این احتیاج است که آن ها را وادار می کند که با همه قوا طرفداری از محمدرضا بکنند برای این که می بینند محتاج به او هستند، محتاج به این هستند که به این مملکت تسلط پیدا بکنند و ذخایراین مملکت راببرند.
مملکت مایک مملکت غنی ای است و یک مملکتی است که همه چیز خودش را می تواند اداره بکند، وسعتش وسعتی است که برای ( از قراری که احتمال می دهند) برای صد و پنجاه میلیون جمعیت کافی است و ذخایرش ذخایر بسیار ارزنده است و امیدوارم که ذخایر انسانیش هم رشد پیدابکند وانسان ها انسان های رشید بشوند.
آن هایی که، خواهرهایی که تاکنون داخل در مسائل روز نبودند، در مسائل داخل بشوند.
قشرهائی که فکر نمی کردند در این امور، به فکر بیفتند، اشخاصی که با قلم و قدم خودشان غربی فکر می کردند و دعوت به غرب می کردند، به خود بیایند و دعوت بکنند به آن چیزهایی که ما داریم.
ما همه چیز داریم، فرهنگ ما، فرهنگ غنی است، مملکت ما، مملکت غنی است، منتها نگذاشتند که این امور تحقق پیدا بکند.(94)

اول مهذب بشوید و تعلیمات اسلامی را که برای آدم سازی است. آن تعلیمات راعمل به آن بکنید و بعد هم جوان ها را، بچه ها راتربیت کنید که ما بعد از یک مدتی متحول بشویم

و حالا که بحمدالله مملکت از خودتان است، دیگر دست آن هاکوتاه شد و امیدواریم تاآخر کوتاه باشد، خودتان به فکر باشید که همه چیزتان رااصلاح کنید. اول خودتان را اصلاح بکنید. اول مهذب بشوید و تعلیمات اسلامی را که برای آدم سازی است. آن تعلیمات راعمل به آن بکنید و بعد هم جوان ها را، بچه ها راتربیت کنید که ما بعد از یک مدتی متحول بشویم به یک انسان هائی که اسلام می خواهد، نه یک انسان هایی که استعمار می خواهد. انشاء الله خداوند همه تان را توفیق بدهد.(95)