فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

ملعبه کردند ما را، هم غرب ما را ملعبه کرده هم شرق ما را ملعبه کرده است و تا این گول خوردن ها هست، تا این غربزدگی و شرق زدگی در ملت ما هست، هیچ امیدی به اصلاح نیست

... ملعبه کردند ما را، هم غرب ما را ملعبه کرده هم شرق ما را ملعبه کرده است و تا این گول خوردن ها هست، تا این غربزدگی و شرق زدگی در ملت ما هست، هیچ امیدی به اصلاح نیست. ما باید اول تمام همتمان را صرف کنیم که خودمان را از این وابستگی فکری بیرون بیاوریم. ما فکرهایمان وابسته است، ما فرهنگمان وابسته است. ما باید سعی کنیم از این فرهنگ وابسته خارج بکنیم خودمان را، چه فرهنگ آن طرف که همه اش فساد و چه فرهنگ این طرف که همه اش فساد است یعنی همه اش برای به دام انداختن ماهاست، به دام انداختن بشر است. (89)

ای افکار کوتاه بیدار بشوید، خودتان را متصل کنید به این دریا، دریای الوهیت، دریای نبوت، دریای قرآن کریم

ای قطره ها به دریا متصل بشوید تا محفوظ باشید والا مستهلک و از بین می روید. ای افکار کوتاه بیدار بشوید، خودتان را متصل کنید به این دریا، دریای الوهیت، دریای نبوت، دریای قرآن کریم. این دژ بزرگ اسلام و روحانیت، هردوی آن مورد نفرت اجانب است ازاین غرب زدگی ها بیرون بیائید، آقا شما پنجاه و چند سال است این غربزدگی ها همه مصیبت ها را به شما وارد کرده، به خود بیائید، یک قدری به اسلام فکر کنید، نشکنید این سد بزرگی که قدرت های بزرگ راشکست، نمی توانید هم بشکنید ( عرض خودمی بری و چه می کنی ) نمی توانید بشکنید، هر چه هم بخواهید نمی شود آقا، ملت علاقه به خدا دارد، با آن هایی که خدا را انکار دارند ملت ما معارض است، ملت علاقه به روحانیت دارد، نایب امام می داند این ها را، نایب پیغمبر می داند این ها را.(90)

قلم هایی که آخوند را مرتجع می دانند و می نویسند یا ادراک ندارد و مطالعه در حال آخوند نکرده است و یا غرض دارد و قلم او اجیر است

... شما مطالعه در حال ملت بکنید، ننشینید تو خانه هایتان و پیش خودتان انگیزه فکری و هر چه هم می توانید بر خلاف آن چیزی که مسیر ملت است هی بنویسید، بنویسند. این هم فایده ای ندارد لکن چرا متصل نمی شوید به این ملت، چرا آنی که هست نمی گوئید. هی آخوند مرتجع، آخوند مرتجع، همین است که تزریق به شما کرده اند ، دشمنان اسلام تزریق به شما کرده اند آخوند مرتجع تا شما را از آخوند جداکنند. همین قلم هایی که آخوند را مرتجع می دانند و می نویسند یا ادراک ندارد و مطالعه در حال آخوند نکرده است و یا غرض داردو قلم او اجیر است، اجرت می گیرد و می نویسد. این عراق را آخوند نجات داد از انگلستان، از توی حلقوم انگلستان آخوند بیرون آورد، آمیرزا محمد تقی شیرازی سلام الله علیه از توی حلقوم انگلستان بیرون کشید، آخوند مرتجع است یا تو؟ آن نصف سطر میرزای شیرازی رضوان الله علیه مملکت ما را از تو حلقوم خارجی ها بیرون کشید «الیوم استعمال دخانیات حرام است، معارضه با امام زمان است » این یک کلمه یک ملت را وادار کرد که مخالفت کنند. چرا این قدرت را می شکنید؟ آخر آدم باشید. این آخوند بود که در عراق به جبهه رفت و به جنگ رفت و اسیر شد. همین مرحوم آقای خوانساری رضوان الله علیه، مرحوم آقای آسید محمد تقی خوانساری یکی از اشخاصی است که در جبهه رفت و جنگ کرد و اسیر شد، مدت ها هم اسیر بود. این قدرت را نشکنید، صلاح نیست، صلاح ملت نیست، صلاح کشور نیست که یک قدرتی که در مقابل قدرت های بزرگ مشتش را گره می کند و آن ها را از صحنه بیرون می کند حالا اجر او را تحویلش بدهید و یک همچو قدرتی را بشکنید.(91)