فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

مکتب هائی که در دنیا هست غیر از مکتب های توحیدی، این ها مکتب هائی هستند انحرافی که آن ها برای یک مقصدی و توطئه ای درست کرده اند، برای به دام انداختن جوان های غافل.

مکتب هائی که در دنیا هست غیر از مکتب های توحیدی، این ها مکتب هائی هستند انحرافی که آن اشخاصی که این مکتب هارا درست کرده اند ، آن ها برای یک مقصدی و توطئه ای درست کرده اند، برای به دام انداختن جوان های غافل.
آن هائی که دعوی می کردند به این که ما برای ملت ها هستیم، خدمتگزار ملت ها هستیم، برادریم با مردم، با لفظ برادری و قارداشی از هم تعبیر می کردند، شاید بعضی از شما یادتان باشد یا هیچ کدامتان که وقتی که سران کشورها بناشد بیایند به ایران و آنجا یک اجتماعی داشته باشند، وقتی که چرچیل آمد، آن طور که آنوقت معروف شد و نقل کرده اند، آمد به فرودگاه و با یک تاکسی رفت به محل خودش، وقتی که رئیس جمهور آمریکا آمد آن هم با یک ترتیب لکن وقتی استالین آمد طیاره ای که او را حمل می کرد، گاو هم همراهش آوردند که مبادا یک شیری از این طرف ها ناسالم باشد. با یک تشریفات زیاد، در عین حال که او آن طور با سلطنت و فوق سلطنت زندگی می کرد و از قراری که به ما گفته اند کالسکه طلا هم داشته است(88)

ملعبه کردند ما را، هم غرب ما را ملعبه کرده هم شرق ما را ملعبه کرده است و تا این گول خوردن ها هست، تا این غربزدگی و شرق زدگی در ملت ما هست، هیچ امیدی به اصلاح نیست

... ملعبه کردند ما را، هم غرب ما را ملعبه کرده هم شرق ما را ملعبه کرده است و تا این گول خوردن ها هست، تا این غربزدگی و شرق زدگی در ملت ما هست، هیچ امیدی به اصلاح نیست. ما باید اول تمام همتمان را صرف کنیم که خودمان را از این وابستگی فکری بیرون بیاوریم. ما فکرهایمان وابسته است، ما فرهنگمان وابسته است. ما باید سعی کنیم از این فرهنگ وابسته خارج بکنیم خودمان را، چه فرهنگ آن طرف که همه اش فساد و چه فرهنگ این طرف که همه اش فساد است یعنی همه اش برای به دام انداختن ماهاست، به دام انداختن بشر است. (89)

ای افکار کوتاه بیدار بشوید، خودتان را متصل کنید به این دریا، دریای الوهیت، دریای نبوت، دریای قرآن کریم

ای قطره ها به دریا متصل بشوید تا محفوظ باشید والا مستهلک و از بین می روید. ای افکار کوتاه بیدار بشوید، خودتان را متصل کنید به این دریا، دریای الوهیت، دریای نبوت، دریای قرآن کریم. این دژ بزرگ اسلام و روحانیت، هردوی آن مورد نفرت اجانب است ازاین غرب زدگی ها بیرون بیائید، آقا شما پنجاه و چند سال است این غربزدگی ها همه مصیبت ها را به شما وارد کرده، به خود بیائید، یک قدری به اسلام فکر کنید، نشکنید این سد بزرگی که قدرت های بزرگ راشکست، نمی توانید هم بشکنید ( عرض خودمی بری و چه می کنی ) نمی توانید بشکنید، هر چه هم بخواهید نمی شود آقا، ملت علاقه به خدا دارد، با آن هایی که خدا را انکار دارند ملت ما معارض است، ملت علاقه به روحانیت دارد، نایب امام می داند این ها را، نایب پیغمبر می داند این ها را.(90)