فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

بر همه ماست که ازاین غربزدگی بیرون بیاییم، افکارمان را عوض بکنیم، اعمالمان را عوض بکنیم ، وضعیت فرهنگمان عوض بشود

جوان های ما را به طوری تربیت کرده بودند که تعهد دیگر نداشتند نسبت به گرفتاری هائی که برایشان پیش می آمد، این ها باید در هر محلی که هست، محول به هر کسی که هست یا بر هر گروهی که هست، این ها باید هر کسی درمحل خودش، هر گروهی در محل خودش، هر کسی در پست خودش انجام وظیفه زمان جمهوری اسلامی بکند. یعنی باید این فرم غربی برگردد به یک فرم اسلامی. تا حالا ما همه چیزمان را تقریبا باید بگوئیم غربی بود، همه چیز غربی بود. حالا باید بعد از این که ما دست آن ها را کوتاه کردیم این طور نباشد که باز دنبال آن ها باشیم، همه چیزهای خودمان را فراموش بکنیم و دنباله رو غرب یا دنباله رو شرق باشیم.
باید ما توجه داشته باشیم که ما خودمان کی هستیم و چی هستیم و مملکت ما احتیاج به چی دارد و به کی دارد. اگر ما این وابستگی های معنوی را، این وابستگی هائی که جوان های ما را و دانشگاه ما را و همه چیز ما را به صورت غربی در آورده بود، این ها را اگر برگردانیم به حال خودش، و پیدا کردیم خودمان را، می توانیم یک ملت مستقل باشیم ویک ملت آزاد باشیم، پیوند به غیر نداشته باشیم و خودمان سرپای خودمان بایستیم و کارهای خودمان را خودمان انجام بدهیم وامااگر چنانچه از این معنا غفلت بشود و باز همان خیالات و همان بساط غرب در اینجا باشد امید این که بتوانیم ما مستقل باشیم و بتوانیم آزاد باشیم ، آزاد فکر بکنیم، آزاد عمل بکنیم، این امید دیگر نیست.
بر همه ماست که ازاین غربزدگی بیرون بیاییم، افکارمان را عوض بکنیم، اعمالمان را عوض بکنیم ، وضعیت فرهنگمان عوض بشود، وضعیت دادگستری مان عوض بشود. همه این ها سوغات غرب است...یعنی بنابراین بود که وسایلی تهیه بکنند که هم زن هارا وهم مردها را تباه بکنند نگذارند یک رشد انسانی پیدا بکنند. همه وسایل را تهیه کرده بودند برای همین مقصد. در سینما می رفتند، وضع سینما را جوری قرار داده بودند که تباه می کرد. در هر جا که می رفتند همین مسائل بود.
ما باید خودمان را تغییر بدهیم تا این که بتوانیم سر پای خودمان بایستیم و بفهمیم که ما شرقی هستیم و ما در اسلام هستیم و برنامه ما اسلام است. انشاءالله خداوند همه شما راحفظ کند وهمه را موفق کند به این که به این مملکت خدمت بکنید که مملکت الان مال خود شماست و خود شما موظفید که او را حفظ بکنید. سلام بر همه شما باشد. (86)

همه مکلفیم که مردم را دعوت کنیم به راه مستقیم، به همان صراطِ الله، راهِ الله که راه مستقیم است و از انحراف ها جلوگیری کنیم. نه منحرف به آن طرف باشیم که دیکتاتوری به تمام معنا

است و نه منحرف به غرب باشیم که ظلم و ستم و به اسم حقوق بشر، بردن همه حقوق بشر است
این غربزدگی که در طول تاریخ و خصوصا در این پنجاه و چند سال ما را به آن طرف کشیدند، از آن طرف ما را کشیدند طرف شرق، از آن طرف ما را کشیدند طرف غرب و ما را از خود بیخود کردند، جوان های ما را تهی کردند از آنکه باید باشند.
ما مکلفیم همه مان، مکلفیم همه آقایان و همه خانم های محترم، مکلفیم که مردم را دعوت کنیم به راه مستقیم، به همان صراطالله، راه الله که راه مستقیم است و از انحراف ها جلوگیری کنیم. نه منحرف به آن طرف باشیم که دیکتاتوری به تمام معنا است و نه منحرف به غرب باشیم که ظلم و ستم و به اسم حقوق بشر، بردن همه حقوق بشر است.(87)

مکتب هائی که در دنیا هست غیر از مکتب های توحیدی، این ها مکتب هائی هستند انحرافی که آن ها برای یک مقصدی و توطئه ای درست کرده اند، برای به دام انداختن جوان های غافل.

مکتب هائی که در دنیا هست غیر از مکتب های توحیدی، این ها مکتب هائی هستند انحرافی که آن اشخاصی که این مکتب هارا درست کرده اند ، آن ها برای یک مقصدی و توطئه ای درست کرده اند، برای به دام انداختن جوان های غافل.
آن هائی که دعوی می کردند به این که ما برای ملت ها هستیم، خدمتگزار ملت ها هستیم، برادریم با مردم، با لفظ برادری و قارداشی از هم تعبیر می کردند، شاید بعضی از شما یادتان باشد یا هیچ کدامتان که وقتی که سران کشورها بناشد بیایند به ایران و آنجا یک اجتماعی داشته باشند، وقتی که چرچیل آمد، آن طور که آنوقت معروف شد و نقل کرده اند، آمد به فرودگاه و با یک تاکسی رفت به محل خودش، وقتی که رئیس جمهور آمریکا آمد آن هم با یک ترتیب لکن وقتی استالین آمد طیاره ای که او را حمل می کرد، گاو هم همراهش آوردند که مبادا یک شیری از این طرف ها ناسالم باشد. با یک تشریفات زیاد، در عین حال که او آن طور با سلطنت و فوق سلطنت زندگی می کرد و از قراری که به ما گفته اند کالسکه طلا هم داشته است(88)