فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

همه انبیا مبعوثند به اینکه مردم را از ظلمت ها به نور خارج کنند

در قرآن کریم می فرماید که ما موسی را فرستادیم به سوی قومش: « اَنْ اَخْرِجْ قوَمْکَ مِنَ الْظُّلُماتِ اِلَی الْنُّورِ وَ ذَکِّرْهُمْ بِاَیَّامِ الْلَّهِ » دو تا مأموریت به حضرت موسی می دهد خدای تبارک و تعالی.
یکی اینکه مردم را از ظلمات خارج کن به نور
و یک ماموریت دیگر اینکه ذکرهم بایام الله اینها را متذکر کن به ایام خدا. همه انبیا مبعوثند به اینکه مردم را از ظلمت ها به نور خارج کنند .
خدای تبارک و تعالی هم می فرماید که: « اَلْلَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمنوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الْظُّلُماتِ اِلَی الْنُّورِ وَ الَّذینَ کَفَرُوا اَوْلِیاءُهُمُ الْطَّاغُوت یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الْنُّورِ اِلَی الْظُّلُماتِ » طاغوت را در مقابل خودش قرار می دهد ، خدای تبارک و تعالی شغل طاغوت را هم بیان می فرماید.(78)

نورها را از بین بردن و مردم را به ظلمت کشیدن، شغل طاغوت است

همانطوری که خداوند وَلیّ مؤمنین است و مؤمنین را از ظلمات، از همه انواع ظلمات و تیرگی ها به سوی نور می برد، در مقابل، وَلیّ کفّار طاغوت است و آن ها را از نور به ظلمات می کشد. ملت تا از غربزدگی بیرون نیاید استقلال پیدا نمی کند این دو مطلبی است مقابل هم. اخراج از ظلمات به نور، ظلمت ها و تاریکی ها را زدودن و به نور رساندن ملت. در مقابل، نورها رااز بین بردن و مردم را به ظلمت کشیدن، این شغل طاغوت است.(79)

همه غربزدگی ها ظلمت است. این هائی که توجهشان به غرب است، توجهشان به اجانب است، قبله شان غرب است، رو به غرب توجه دارند، این ها در ظلمات فرو رفته اند

... تمام ناروائی ها ظلمات است، تمام عقب افتادگی ها ظلمت است، تمام توجه های به عالم طبیعت ظلمت است، همه غربزدگی ها ظلمت است. این هائی که توجهشان به غرب است، توجهشان به اجانب است، قبله شان غرب است، رو به غرب توجه دارند، این ها در ظلمات فرو رفته اند، اولیائشان هم طاغوت است. ملت های شرقی که به واسطه تبلیغات داخل و خارج، به واسطه تعلیمات عمال داخلی و خارجی، رو به غرب آورده اند و قبله آمالشان غرب است و خودشان را باخته اند و نمی شناسند خودشان را، مآثر و مفاخر خودشان را گم کرده اند و خودشان را باخته اند و گم کرده اند و به جای آن ها یک مغز غربی نشسته است، این ها اولیائشان طاغوت است و از نور به ظلمات وارد شده اند و همه بدبختی های شرقی ها هم از آن جمله ماها، همه گرفتاری های ما و بدبختی های ما هم همین است که خودمان را گم کردیم، یک کسی دیگر به جای ما نشسته است و لهذا می بینید که هر چیزی که در ایران هست تا یک اسم غربی نداشته باشد رواج ندارد.
داروخانه هم باید اسم غربی داشته باشد
کارخانه های ما هم که پارچه می بافند باید آن حاشیه اش خط غربی باشد، اسم غربی هم رویش بگذارند
خیابان هایمان هم باید یک اسم غربی داشته باشد
همه چیزمان باید رنگ غربی داشته باشد
کتاب هم که می نویسند همین کتاب نویس ها، همین روشنفکرها بعضی شان کتاب هم که می نویسند یا یک اسم غربی روی آن می گذارند یا مطالب را وقتی ذکر می کنند استشهاد می کنند به قول یک نفر غربی.
عیب هم این است که هم آن ها غربزده هستند و هم ماها.
اگر کتاب ها آن اسم ها را نداشته باشد، اگر فاستونی آن اسم را نداشته باشد، اگر دواخانه آن اسم را نداشته باشد کمتر به آن توجه می شود. وقتی به کتاب زیاد توجه می شود که از اول که انسان وارد می شود هی اصطلاح غربی ببیند، هی الفاظ غربی ببیند، الفاظ خودشان را فراموش کنند، لغت خودشان را فراموش کنند، مفاخر خودشان را بکلی فراموش کرده اند، دفن کرده اند و به جای آن دیگران را نشانده اند.(80)