فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

روحانیت نمی خواهد شما را خواب کند. این ها از روحانیت می ترسند برای این که روحانیت می خواهد این ها را بیدار کند. از بیداری، از آدم بیدار این ها می ترسند، از آدم خواب چه

ترسی دارند؟
... روحانیت نمی خواهد شما را خواب کند. این ها از روحانیت می ترسند برای این که روحانیت می خواهد این ها را بیدار کند. از بیداری، از آدم بیدار این ها می ترسند، از آدم خواب چه ترسی دارند؟ - این ها با - اگر این ها را خواب می کردند، روحانیت را به عرش اعلی می بردند. اگر این ها اهل این بودند که مردم را خواب می کردند، رضا شاه روحانیت را ترویج می کرد و نه همچو می کرد که شوفر سوار اتومبیلشان نکند. شوفرها سوار نمی کردند ما را بعضی مان را...می گفتند، یک شوفر گفت که من قرار داده ام با خدا که دو طایفه را سوار اتومبیل نکنم یکی فواحش را یکی آخوندها را...(77)

همه انبیا مبعوثند به اینکه مردم را از ظلمت ها به نور خارج کنند

در قرآن کریم می فرماید که ما موسی را فرستادیم به سوی قومش: « اَنْ اَخْرِجْ قوَمْکَ مِنَ الْظُّلُماتِ اِلَی الْنُّورِ وَ ذَکِّرْهُمْ بِاَیَّامِ الْلَّهِ » دو تا مأموریت به حضرت موسی می دهد خدای تبارک و تعالی.
یکی اینکه مردم را از ظلمات خارج کن به نور
و یک ماموریت دیگر اینکه ذکرهم بایام الله اینها را متذکر کن به ایام خدا. همه انبیا مبعوثند به اینکه مردم را از ظلمت ها به نور خارج کنند .
خدای تبارک و تعالی هم می فرماید که: « اَلْلَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمنوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الْظُّلُماتِ اِلَی الْنُّورِ وَ الَّذینَ کَفَرُوا اَوْلِیاءُهُمُ الْطَّاغُوت یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الْنُّورِ اِلَی الْظُّلُماتِ » طاغوت را در مقابل خودش قرار می دهد ، خدای تبارک و تعالی شغل طاغوت را هم بیان می فرماید.(78)

نورها را از بین بردن و مردم را به ظلمت کشیدن، شغل طاغوت است

همانطوری که خداوند وَلیّ مؤمنین است و مؤمنین را از ظلمات، از همه انواع ظلمات و تیرگی ها به سوی نور می برد، در مقابل، وَلیّ کفّار طاغوت است و آن ها را از نور به ظلمات می کشد. ملت تا از غربزدگی بیرون نیاید استقلال پیدا نمی کند این دو مطلبی است مقابل هم. اخراج از ظلمات به نور، ظلمت ها و تاریکی ها را زدودن و به نور رساندن ملت. در مقابل، نورها رااز بین بردن و مردم را به ظلمت کشیدن، این شغل طاغوت است.(79)