فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

در پیراهنی که می خواستند برای فرح درست کنند، برای تاجگذاری، چند مرتبه طراح ها با طیاره ها رفت و آمد کردند. آنوقت خوشمزه این بود که در یکی از گفته هایش این بود که ما، بچه

هایمان را، لباسِ عوضی این را به آن کوچیکه می پوشانیم
... بحمدالله این انقلابی که در ایران پیدا شد که من این انقلاب را خیلی به آن خوشبین هستم، نه از این باب که محمدرضا را شکست داد، این هم زیاد بود، خیلی عظیم بود، و نه از این باب که غرب و شرق را شکست داد، از این باب که یک انقلاب انسانی پیدا شد، خودشان را شناختند. خانم های ما خودشان را شناختند یعنی چه، فهمیدند چه هستند. تبلیغات کردند که شما خانم ها را از آن حیثیتی که دارید بیندازید، از شما بگیرند حیثیت خودتان را، شما را غربی کنند. آرایش ها از غرب باید بیاید، مدها از غرب باید وارد بشود، هر روز تغییر که بکند شما هم تغییرش بدهید. همه چیزهای شما از غرب وارد می شد. تبلیغات بود دیگر، همه هم عادت کرده بودند. اگر امروز یک چیزی می آمد و می گفتند در مثلا انگلستان یک همچو چیزی شده است، فورا آنجا همه این ها را باید کنار بگذارند، آن پیش بیاید، این مد پیش بیاید. چند مرتبه در، در پیراهنی که می خواستند برای فرح درست کنند، برای تاجگذاری گمانم بود، چند مرتبه طراح ها با طیاره ها رفت و آمد کردند و چقدرالان من یادم نیست، خرج این شد، برای این که یک پیراهن را درست بکنند. آنوقت خوشمزه این بود که در یکی از گفته هایش این بود که ما بچه هایمان را لباس عوضی این را به آن کوچیکه می پوشانیم این در روزنامه ها بود، این آدمی که سه مرتبه طیاره باید برود و برگردد تا این طرح را درست بکند.(76)

روحانیت نمی خواهد شما را خواب کند. این ها از روحانیت می ترسند برای این که روحانیت می خواهد این ها را بیدار کند. از بیداری، از آدم بیدار این ها می ترسند، از آدم خواب چه

ترسی دارند؟
... روحانیت نمی خواهد شما را خواب کند. این ها از روحانیت می ترسند برای این که روحانیت می خواهد این ها را بیدار کند. از بیداری، از آدم بیدار این ها می ترسند، از آدم خواب چه ترسی دارند؟ - این ها با - اگر این ها را خواب می کردند، روحانیت را به عرش اعلی می بردند. اگر این ها اهل این بودند که مردم را خواب می کردند، رضا شاه روحانیت را ترویج می کرد و نه همچو می کرد که شوفر سوار اتومبیلشان نکند. شوفرها سوار نمی کردند ما را بعضی مان را...می گفتند، یک شوفر گفت که من قرار داده ام با خدا که دو طایفه را سوار اتومبیل نکنم یکی فواحش را یکی آخوندها را...(77)

همه انبیا مبعوثند به اینکه مردم را از ظلمت ها به نور خارج کنند

در قرآن کریم می فرماید که ما موسی را فرستادیم به سوی قومش: « اَنْ اَخْرِجْ قوَمْکَ مِنَ الْظُّلُماتِ اِلَی الْنُّورِ وَ ذَکِّرْهُمْ بِاَیَّامِ الْلَّهِ » دو تا مأموریت به حضرت موسی می دهد خدای تبارک و تعالی.
یکی اینکه مردم را از ظلمات خارج کن به نور
و یک ماموریت دیگر اینکه ذکرهم بایام الله اینها را متذکر کن به ایام خدا. همه انبیا مبعوثند به اینکه مردم را از ظلمت ها به نور خارج کنند .
خدای تبارک و تعالی هم می فرماید که: « اَلْلَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمنوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الْظُّلُماتِ اِلَی الْنُّورِ وَ الَّذینَ کَفَرُوا اَوْلِیاءُهُمُ الْطَّاغُوت یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الْنُّورِ اِلَی الْظُّلُماتِ » طاغوت را در مقابل خودش قرار می دهد ، خدای تبارک و تعالی شغل طاغوت را هم بیان می فرماید.(78)