فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

روشنفکرهای اسلامی، روشنفکرهای وارداتی را کنار بزنند.

... روشنفکرها، روشنفکرهای اسلامی، روشنفکرهای وارداتی را کنار بزنند.غربزده ها را کنار بگذارید، عده شان خیلی زیاد هم نیست اما فضولیشان زیاد است. عده زیادنیست، ادعایشان زیاد است. خود قشر روشنفکر متعهد اسلامی برای خاطر خدا،برای خاطر اسلام، برای خاطر استقلال کشور، برای خاطر حفظ آزادی، این روشنفکر متعهد اسلامی، آن هایی را که در بینشان پیدا می شود که نق می زنند و می خواهند نگذارند کارها پیش برود، این ها را کنار بزنند.(60)

این غربی هائی که دور هم جمع شدند برای منافع ابر قدرت ها، این ها از انسانیت اطلاعی ندارند

انبیاء آمدند این جامعه را حفظ کنند از فسادها. این حقوقدانان نمی فهمند. اصلش اصل اسلام را نمی شناسند چیست. این غربی هائی که دور هم جمع شدند برای منافع ابر قدرت ها، این ها از انسانیت اطلاعی ندارند، این ها فقط این حیوان یک سر و دو گوش رامی بینند و این طبیعت و این سطح طبیعت، نه عمق طبیعت، این سطح طبیعت را می بینند، این ها می خواهند حقوق بشر، تو چه می دانی بشر چه هست تا حق بشر چه باشد؟ تو انسان را می شناسی تا حق انسان را بشناسی؟ تو جامعه را می شناسی که حق جامعه را بشناسی؟ همه آن ها همین طور هستند، همه این حرف ها که می شنوید در آن طرف ها هست و این طرف ها هم از آن ها تقلید می کنند، همه برای این است که بچاپند این جامعه را، برای چاپیدن است، برای اصلاح نیست. جنگ هائی که الان هم در دنیا ممالک زیادی پشت سر هم بجنگند و آمریکا از آن طرف، شوروی از این طرف و آن طرف و از آنور کمک می کنند به این ها، این ها همه جنگ های انحرافی است، برخلاف انسانیت است. اینجاهائی که این جنگ ها می شود و اینهمه کشتار، اینهمه کشتار در این ممالک می شود این طرفدارهای حقوق بشر نشسته اند و سیگار می کشند و پاهایشان را روی هم می اندازند و یک کلمه صحبت نمی کنند اما آن روز که یک عده اشخاصی که غده هستند برای این جامعه، غده سرطانی هستند برای این جامعه اگر بمانند یک جامعه را به باد می دهند، حکم اسلام را در این ها جاری می کنند، همین هائی که آن روز فوج ها از مردم، هزارها از انسان ها را اربابانشان می کشند و پاهایشان را روی هم می اندازند و تکیه می دهند و یک کلمه حرف نمی زنند، واویلا بلند می کنند چرا هویدا را کشتند یا چرا نصیری را کشتند یا چرا کسانی که فوج، فوج جوان های ما را از بین برده اند، این ها می کشند. کشتن این ها رحمت است بر امت. حدود الهی رحمت است بر امت. البته آن دستی که بریده می شود، اگر زبان داشت گله می کرد اما برای انسان یک عضو فدا می شود، برای یک جامعه یک اشخاص باید از بین بروند، برای حفظ حقوق یک جامعه باید یک غده های سرطانی از این جامعه جدا بشود. این ها برای رفتن محمد رضاخان هم همین عزاها را داشتند، همین آدمی که، حالا هم از او تعریف می کنند، حالا هم در مجله های خارجی یا در مطبوعاتشان از او تعریف می کنند، که « نه این اصلاح می کرد، می خواست درست کند مملکت را » آن کنار نشسته اند، نه مطلع نیستند،لکن آن کنارهستند،کنارمعرکه هستند ندیده اند اینجا چه شده است، می دانند چه شده اما به خودشان که واقع نشده، هزاران آدم اینجا هم کشته بشوداصلاانسان مطرح نیست پیش آن ها، حق و حقوق انسان اصلامطرح نیست در این جوامعی که طرفدار حقوق بشر هستند، ابداحقوق بشر مطرح نیست، حقوق ابر قدرت ها مطرح است، آن ها برای ابر قدرت ها حق قائلند حقشان هم این است که همه ممالک را این ها بچاپند.(61)

دانشگاه های غربی به هر مرتبه ای هم که برسند، طبیعت را ادراک می کنند طبیعت را مهار نمی کنند برای معنویت

بسم الله الرحمن الرحیم
مقصد اسلام از علوم مادی، رساندن عالم طبیعت به مرتبه توحید است فرق بین دانشگاه های غربی و دانشگاه های اسلامی باید در آن طرحی باشد که اسلام برای دانشگاه ها طرح می کند. دانشگاه های غربی به هر مرتبه ای هم که برسند، طبیعت را ادراک می کنند طبیعت را مهار نمی کنند برای معنویت. اسلام به علوم طبیعی نظر استقلالی ندارد. تمام علوم طبیعی به هر مرتبه ای که برسند باز آن چیزی که اسلام می خواهد نیست. اسلام طبیعت را مهار می کند برای واقعیت و همه را رو به وحدت و توحید می برد. تمام علومی که شما اسم می برید و از دانشگاه های خارجی تعریف می کنید وتعریف هم دارد، این ها یک ورق از عالم است آن هم یک ورق نازکتر از همه اوراق.(62)