فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

این ها شیاطینی هستند که در صدر اسلام هم شیطان بزرگشان فریاد زد و همه را باهم مجتمع کرد، الان هم می خواهند همین کار را بکنند. ملت! متوجه باش.

...باید آقایان توجه کنند،آن هائی که حسن نیت دارند مطالعه کنند، دقت کنند، تحت تاثیر اشخاصی که مفسد هستند نروند، روشنفکران ما تحت تاثیر روشنفکران حرفه ای نروند، حقوقدان های ما تحت تاثیر حقوقدان های غربی نروند، و کلای دادگستری ما تحت تاثیر غربزده ها نروند، قضات ما تحت تاثیر اشخاصی که غربزده اند نروند، دانشگاه ما تحت تاثیر اشخاصی که در دانشگاه افساد می کنند نروند، کارگرهای ما، دهقانان ما تحت تاثیر اشخاص مفسد نروند. این ها شیاطینی هستند که در صدر اسلام هم شیطان بزرگشان فریاد زد و همه را باهم مجتمع کرد، الان هم می خواهند همین کار را بکنند. ملت! متوجه باش.(58)

امروز مملکت ما غربزده است که از زلزله زده بدتر است. امروزبعضی از اشخاص در این مملکت می خواهند نگذارند اسلام تحقق پیدا بکند

آقا، امروز مملکت ما غربزده است که از زلزله زده بدتر است امروزبعضی از اشخاص در این مملکت می خواهند نگذارند اسلام تحقق پیدا بکند، اغفال می کنند بعضی مقامات را، می خواهند نگذارند اسلام تحقق پیدا بکند امروز وقت این نیست که نق بزنم که من فلان قسمش را نمیخواهم فلان قسمش را میخواهم امروز وقت این است که همه دست به هم بدهید بگوئید اسلام را ما می خواهیم، چنانچه همه گفتید، با اسلام همه پیش رفتید.
... الان ما زلزله زده هستیم، غربزده هستیم، همه باید دست به هم بدهیم و این راه را تا اینجا که آمدیم، باقیش هم برویم. مابین راه هستیم، باز گردنه ها داریم که دزدها توی آن گردنه است. ما یک گردنه را از آن گذشتیم، یا دو گردنه را، باز دزدها توی آن گردنه های دیگر هست،در کمین نشسته اند با هر صورت.(59)

روشنفکرهای اسلامی، روشنفکرهای وارداتی را کنار بزنند.

... روشنفکرها، روشنفکرهای اسلامی، روشنفکرهای وارداتی را کنار بزنند.غربزده ها را کنار بگذارید، عده شان خیلی زیاد هم نیست اما فضولیشان زیاد است. عده زیادنیست، ادعایشان زیاد است. خود قشر روشنفکر متعهد اسلامی برای خاطر خدا،برای خاطر اسلام، برای خاطر استقلال کشور، برای خاطر حفظ آزادی، این روشنفکر متعهد اسلامی، آن هایی را که در بینشان پیدا می شود که نق می زنند و می خواهند نگذارند کارها پیش برود، این ها را کنار بزنند.(60)