فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

همین تعلیمات آن هاست که ما را غربزده کرده که می ترسیم که بسم الله الرحمن الرحیم را بنویسیم روی کاغذ هایمان

مجالستان راهم مجالس اسلامی کنید. - عرض بکنم که - سفارتخانه هایتان، سفارتخانه اسلامی کنید، همه جهات را چیز بکنید، اسم خدا را آن بالا یک جا بنویسید، بسم الله الرحمن الرحیم را بنویسید ، در کاغذ هایتان بسم الله الرحمن الرحیم باشد، خوف نکنید از این که به ما می گویند چی، همین تعلیمات آن هاست که ما را غربزده کرده که می ترسیم که بسم الله الرحمن الرحیم را بنویسیم روی کاغذ هایمان. من این را به آقایان هم گفتم که این را رسمی اش بکنند که بسم الله الرحمن الرحیم در همه کاغذها باشد. این دولت عراق با این که سرانشان اعتقاد به این مسائل اصلش شاید بسیاریشان نداشته باشند لکن در کاغذهایشان بسم الله الرحمن الرحیم همه هست، همه کاغذ ها را، وقتی هم که صحبت می خواهند بکنند، همان جا که می نشینند بسم الله الرحمن الرحیم می گویند و صحبت می کنند. از بسم الله الرحمن الرحیم نترسید، شیطان می ترسد، شما ملک هستید انشاء الله .(56)

اینقدر تحت تاثیر غربزده ها نباشید

اینقدر تحت تاثیر غربزده ها نباشید بزرگان ما توجه کنند، به عمق مطالب برسند، اقشار مختلفه دارند با هم مجتمع می شوند. اولی که اسلام بناشد تحقق پیدا بکند، شیطان بزرگ رفت و شیاطین را فریاد زد که اگر این اسلام درست بشود، کارها همه لنگ است.(57)

این ها شیاطینی هستند که در صدر اسلام هم شیطان بزرگشان فریاد زد و همه را باهم مجتمع کرد، الان هم می خواهند همین کار را بکنند. ملت! متوجه باش.

...باید آقایان توجه کنند،آن هائی که حسن نیت دارند مطالعه کنند، دقت کنند، تحت تاثیر اشخاصی که مفسد هستند نروند، روشنفکران ما تحت تاثیر روشنفکران حرفه ای نروند، حقوقدان های ما تحت تاثیر حقوقدان های غربی نروند، و کلای دادگستری ما تحت تاثیر غربزده ها نروند، قضات ما تحت تاثیر اشخاصی که غربزده اند نروند، دانشگاه ما تحت تاثیر اشخاصی که در دانشگاه افساد می کنند نروند، کارگرهای ما، دهقانان ما تحت تاثیر اشخاص مفسد نروند. این ها شیاطینی هستند که در صدر اسلام هم شیطان بزرگشان فریاد زد و همه را باهم مجتمع کرد، الان هم می خواهند همین کار را بکنند. ملت! متوجه باش.(58)