فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

هر چه طرف غرب بروید آن ها از شما بهره می برند

... در سفارتخانه هایتان رنگ اسلامی بدهید ،نترسید از این که بگویند این ها - عرض بکنم - عقب افتاده اند. آن ها عقب افتاده اند، آن ها که دارند مردم را می کشند به عصر حجر عقب افتاده اند، نه ما که می خواهیم مردم را بِکشیم به تمدن، به تمدن به معنای واقعیتش. نترسید از حرف هائی که این ها می زنند. هیچ قدرتی در مقابل اسلام نیست، همین قدرت است که یک عده کمی غلبه کرد بر یک عده زیادی، بر قدرت های زیاد. سفارتخانه هایتان را، اداراتتان که در آنجا دارید، همه را اسلامی کنید، آن جهات غربی اش را اصلاح کنید. هر چه جهت اسلامیش بکنید آن ها بیشتر از شما حساب می برند، هر چه طرف غرب بروید آن ها از شما بهره می برند، شما این مطلب را که با آن از یک مملکت اسلامی رفته اید، بایک حال اسلامی رفته اید و مسائل را اسلامی می خواهید حل بکنید این مطلب را در همه جا که هستید در نظر داشته باشید، بعد از یک چند دفعه تجربه کنید ببینید احترام بیشتر خواهد شد. وقتی دیدند شما یک ایده ای دارید که سر آن ایده باقی هستید و پافشاری دارید می کنید، این ها هم با شما چیز می شوند، اگر شما یک قدم کنار بروید، یک قدم عقب بروید آن ها جلوتر می آیند. وضع همین است، یک قدم شما عقب بروید آن هایک قدم جلوتر می آیند، بیشتر از شما توقع دارند.(55)

همین تعلیمات آن هاست که ما را غربزده کرده که می ترسیم که بسم الله الرحمن الرحیم را بنویسیم روی کاغذ هایمان

مجالستان راهم مجالس اسلامی کنید. - عرض بکنم که - سفارتخانه هایتان، سفارتخانه اسلامی کنید، همه جهات را چیز بکنید، اسم خدا را آن بالا یک جا بنویسید، بسم الله الرحمن الرحیم را بنویسید ، در کاغذ هایتان بسم الله الرحمن الرحیم باشد، خوف نکنید از این که به ما می گویند چی، همین تعلیمات آن هاست که ما را غربزده کرده که می ترسیم که بسم الله الرحمن الرحیم را بنویسیم روی کاغذ هایمان. من این را به آقایان هم گفتم که این را رسمی اش بکنند که بسم الله الرحمن الرحیم در همه کاغذها باشد. این دولت عراق با این که سرانشان اعتقاد به این مسائل اصلش شاید بسیاریشان نداشته باشند لکن در کاغذهایشان بسم الله الرحمن الرحیم همه هست، همه کاغذ ها را، وقتی هم که صحبت می خواهند بکنند، همان جا که می نشینند بسم الله الرحمن الرحیم می گویند و صحبت می کنند. از بسم الله الرحمن الرحیم نترسید، شیطان می ترسد، شما ملک هستید انشاء الله .(56)

اینقدر تحت تاثیر غربزده ها نباشید

اینقدر تحت تاثیر غربزده ها نباشید بزرگان ما توجه کنند، به عمق مطالب برسند، اقشار مختلفه دارند با هم مجتمع می شوند. اولی که اسلام بناشد تحقق پیدا بکند، شیطان بزرگ رفت و شیاطین را فریاد زد که اگر این اسلام درست بشود، کارها همه لنگ است.(57)