فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

من تعبیرم این است این ها ترقیاتی کرده اند به این معنا که انسان ها را دارند حیوان درنده بار می آورند

... طوری ما را الان تحقیر کردند این ها و مارا میان تهی کردن که ما باورمان آمده است که ما هیچی نداریم و آن ها همه چیز دارند و در صورتی که ما راجع به همین پیشرفت هائی که این ها کرده اند، باید بنشینیم حساب کنیم ببینیم که آیا این پیشرفت ها رو به تمدن دارد می رود یا رو به توحش دارد می رود؟ من تعبیرم این است که آمریکا و سایر این دول غربی و شرقی این ها ترقیاتی کرده اند به این معنا که انسان ها را دارند حیوان درنده بار می آورند، تمام این کارها که کرده اند، برای درندگی است.(54)

هر چه طرف غرب بروید آن ها از شما بهره می برند

... در سفارتخانه هایتان رنگ اسلامی بدهید ،نترسید از این که بگویند این ها - عرض بکنم - عقب افتاده اند. آن ها عقب افتاده اند، آن ها که دارند مردم را می کشند به عصر حجر عقب افتاده اند، نه ما که می خواهیم مردم را بِکشیم به تمدن، به تمدن به معنای واقعیتش. نترسید از حرف هائی که این ها می زنند. هیچ قدرتی در مقابل اسلام نیست، همین قدرت است که یک عده کمی غلبه کرد بر یک عده زیادی، بر قدرت های زیاد. سفارتخانه هایتان را، اداراتتان که در آنجا دارید، همه را اسلامی کنید، آن جهات غربی اش را اصلاح کنید. هر چه جهت اسلامیش بکنید آن ها بیشتر از شما حساب می برند، هر چه طرف غرب بروید آن ها از شما بهره می برند، شما این مطلب را که با آن از یک مملکت اسلامی رفته اید، بایک حال اسلامی رفته اید و مسائل را اسلامی می خواهید حل بکنید این مطلب را در همه جا که هستید در نظر داشته باشید، بعد از یک چند دفعه تجربه کنید ببینید احترام بیشتر خواهد شد. وقتی دیدند شما یک ایده ای دارید که سر آن ایده باقی هستید و پافشاری دارید می کنید، این ها هم با شما چیز می شوند، اگر شما یک قدم کنار بروید، یک قدم عقب بروید آن ها جلوتر می آیند. وضع همین است، یک قدم شما عقب بروید آن هایک قدم جلوتر می آیند، بیشتر از شما توقع دارند.(55)

همین تعلیمات آن هاست که ما را غربزده کرده که می ترسیم که بسم الله الرحمن الرحیم را بنویسیم روی کاغذ هایمان

مجالستان راهم مجالس اسلامی کنید. - عرض بکنم که - سفارتخانه هایتان، سفارتخانه اسلامی کنید، همه جهات را چیز بکنید، اسم خدا را آن بالا یک جا بنویسید، بسم الله الرحمن الرحیم را بنویسید ، در کاغذ هایتان بسم الله الرحمن الرحیم باشد، خوف نکنید از این که به ما می گویند چی، همین تعلیمات آن هاست که ما را غربزده کرده که می ترسیم که بسم الله الرحمن الرحیم را بنویسیم روی کاغذ هایمان. من این را به آقایان هم گفتم که این را رسمی اش بکنند که بسم الله الرحمن الرحیم در همه کاغذها باشد. این دولت عراق با این که سرانشان اعتقاد به این مسائل اصلش شاید بسیاریشان نداشته باشند لکن در کاغذهایشان بسم الله الرحمن الرحیم همه هست، همه کاغذ ها را، وقتی هم که صحبت می خواهند بکنند، همان جا که می نشینند بسم الله الرحمن الرحیم می گویند و صحبت می کنند. از بسم الله الرحمن الرحیم نترسید، شیطان می ترسد، شما ملک هستید انشاء الله .(56)