فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

شستشوی مغزی ملت ایران در جهت بی محتوائی و گرایش به غرب

آنچه که به نظر من مهم است این است که در زمان این پدر و پسر نالایق - بیشتر در ایران واقع شده است این است که - با تبلیغات دامنه دار هر طرفی این ها کاری کردند که مهم این است که محتوای ما رااز ما گرفتند و ما را همچو مومن به غرب کردند که حاضر نیستیم غیر از مطالب غرب چیزی را قبول بکنیم. جوان های ما تقریبا خیلی هایشان این طور شدند که از یک ایرانی، متحول شدند به غربی و این یک خطری است برای کشوری که اصلا خودش را دیگر قبول نداشته باشد هر چه قبول دارد، اجنبی را قبول داشته باشد جای خود، یک کس دیگر نشسته باشد و به اصطلاح شما، مغز شویی شده، آن ها را شستشوی مغزی دادند و آن ملیت خودشان را، اسلامیت خودشان را شسته اند و به جای آن غرب را نشاندند و به حیث این که ما اگر چیزی هم خودمان داشته باشیم، باز دست مان را دراز می کنیم پیش غرب.(53)

من تعبیرم این است این ها ترقیاتی کرده اند به این معنا که انسان ها را دارند حیوان درنده بار می آورند

... طوری ما را الان تحقیر کردند این ها و مارا میان تهی کردن که ما باورمان آمده است که ما هیچی نداریم و آن ها همه چیز دارند و در صورتی که ما راجع به همین پیشرفت هائی که این ها کرده اند، باید بنشینیم حساب کنیم ببینیم که آیا این پیشرفت ها رو به تمدن دارد می رود یا رو به توحش دارد می رود؟ من تعبیرم این است که آمریکا و سایر این دول غربی و شرقی این ها ترقیاتی کرده اند به این معنا که انسان ها را دارند حیوان درنده بار می آورند، تمام این کارها که کرده اند، برای درندگی است.(54)

هر چه طرف غرب بروید آن ها از شما بهره می برند

... در سفارتخانه هایتان رنگ اسلامی بدهید ،نترسید از این که بگویند این ها - عرض بکنم - عقب افتاده اند. آن ها عقب افتاده اند، آن ها که دارند مردم را می کشند به عصر حجر عقب افتاده اند، نه ما که می خواهیم مردم را بِکشیم به تمدن، به تمدن به معنای واقعیتش. نترسید از حرف هائی که این ها می زنند. هیچ قدرتی در مقابل اسلام نیست، همین قدرت است که یک عده کمی غلبه کرد بر یک عده زیادی، بر قدرت های زیاد. سفارتخانه هایتان را، اداراتتان که در آنجا دارید، همه را اسلامی کنید، آن جهات غربی اش را اصلاح کنید. هر چه جهت اسلامیش بکنید آن ها بیشتر از شما حساب می برند، هر چه طرف غرب بروید آن ها از شما بهره می برند، شما این مطلب را که با آن از یک مملکت اسلامی رفته اید، بایک حال اسلامی رفته اید و مسائل را اسلامی می خواهید حل بکنید این مطلب را در همه جا که هستید در نظر داشته باشید، بعد از یک چند دفعه تجربه کنید ببینید احترام بیشتر خواهد شد. وقتی دیدند شما یک ایده ای دارید که سر آن ایده باقی هستید و پافشاری دارید می کنید، این ها هم با شما چیز می شوند، اگر شما یک قدم کنار بروید، یک قدم عقب بروید آن ها جلوتر می آیند. وضع همین است، یک قدم شما عقب بروید آن هایک قدم جلوتر می آیند، بیشتر از شما توقع دارند.(55)