فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

مملکت ما آنقدر خون داده اند که حالا بشود یک مملکت غربی

جمهوری دموکراتیک که این آقایان می خواهند همان جمهوری طرز جمهوری های غرب را می خواهند. مملکت ما آنقدر خون داده اند که حالا بشود یک مملکت غربی مردم ما برای اسلام خون داده است، برای اسلام اینقدر تحمل زحمت کشیده اند که یک مملکت اسلامی درست بشود، یک قوانین اسلامی در کار باشد، قوانین غربی ما نمی خواهیم.(52)

شستشوی مغزی ملت ایران در جهت بی محتوائی و گرایش به غرب

آنچه که به نظر من مهم است این است که در زمان این پدر و پسر نالایق - بیشتر در ایران واقع شده است این است که - با تبلیغات دامنه دار هر طرفی این ها کاری کردند که مهم این است که محتوای ما رااز ما گرفتند و ما را همچو مومن به غرب کردند که حاضر نیستیم غیر از مطالب غرب چیزی را قبول بکنیم. جوان های ما تقریبا خیلی هایشان این طور شدند که از یک ایرانی، متحول شدند به غربی و این یک خطری است برای کشوری که اصلا خودش را دیگر قبول نداشته باشد هر چه قبول دارد، اجنبی را قبول داشته باشد جای خود، یک کس دیگر نشسته باشد و به اصطلاح شما، مغز شویی شده، آن ها را شستشوی مغزی دادند و آن ملیت خودشان را، اسلامیت خودشان را شسته اند و به جای آن غرب را نشاندند و به حیث این که ما اگر چیزی هم خودمان داشته باشیم، باز دست مان را دراز می کنیم پیش غرب.(53)

من تعبیرم این است این ها ترقیاتی کرده اند به این معنا که انسان ها را دارند حیوان درنده بار می آورند

... طوری ما را الان تحقیر کردند این ها و مارا میان تهی کردن که ما باورمان آمده است که ما هیچی نداریم و آن ها همه چیز دارند و در صورتی که ما راجع به همین پیشرفت هائی که این ها کرده اند، باید بنشینیم حساب کنیم ببینیم که آیا این پیشرفت ها رو به تمدن دارد می رود یا رو به توحش دارد می رود؟ من تعبیرم این است که آمریکا و سایر این دول غربی و شرقی این ها ترقیاتی کرده اند به این معنا که انسان ها را دارند حیوان درنده بار می آورند، تمام این کارها که کرده اند، برای درندگی است.(54)