فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

آزادی که غرب می خواهد، یک آزادی بی بند و بار است

آزادی که غرب می خواهد، یک آزادی بی بند و بار است هر که کاری دلش بخواهد می کند، یک آزادی است که مخالف با اخلاق است مخالف، با سنن انسانی است، نه یک آزادی محدودی که روی قواعد و روی چهارچوب قوانین باشد. آن ها یک همچو آزادی می خواهند.(51)

مملکت ما آنقدر خون داده اند که حالا بشود یک مملکت غربی

جمهوری دموکراتیک که این آقایان می خواهند همان جمهوری طرز جمهوری های غرب را می خواهند. مملکت ما آنقدر خون داده اند که حالا بشود یک مملکت غربی مردم ما برای اسلام خون داده است، برای اسلام اینقدر تحمل زحمت کشیده اند که یک مملکت اسلامی درست بشود، یک قوانین اسلامی در کار باشد، قوانین غربی ما نمی خواهیم.(52)

شستشوی مغزی ملت ایران در جهت بی محتوائی و گرایش به غرب

آنچه که به نظر من مهم است این است که در زمان این پدر و پسر نالایق - بیشتر در ایران واقع شده است این است که - با تبلیغات دامنه دار هر طرفی این ها کاری کردند که مهم این است که محتوای ما رااز ما گرفتند و ما را همچو مومن به غرب کردند که حاضر نیستیم غیر از مطالب غرب چیزی را قبول بکنیم. جوان های ما تقریبا خیلی هایشان این طور شدند که از یک ایرانی، متحول شدند به غربی و این یک خطری است برای کشوری که اصلا خودش را دیگر قبول نداشته باشد هر چه قبول دارد، اجنبی را قبول داشته باشد جای خود، یک کس دیگر نشسته باشد و به اصطلاح شما، مغز شویی شده، آن ها را شستشوی مغزی دادند و آن ملیت خودشان را، اسلامیت خودشان را شسته اند و به جای آن غرب را نشاندند و به حیث این که ما اگر چیزی هم خودمان داشته باشیم، باز دست مان را دراز می کنیم پیش غرب.(53)