فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

تربیت غرب انسان را از انسانیت خودش خلع کرده، به جای او یک حیوان آدمکش گذاشته است

تربیت غرب انسان را از انسانیت خودش خلع کرده، به جای او یک حیوان آدمکش گذاشته است. الان شما درهر جای دنیا که ملاحظه کنید، الان هم که یک آرامشی فرض کنید که در دنیا هست و جنگ های عمومی نیست، در هر مملکتی می بینید با دخالت همین آمریکا و با دخالت همین شوروی آدمکشی هست. افغانستان الان آدمکشی است به دخالت شوروی، در بسیاری از جاها. لبنان هم آدمکشی است به دخالت آمریکا. غرب حیوان بار می آورد آن هم نه حیوان آرام، یک حیوان وحشی، آدمکش، آدمخوار.(49)

ما باورمان آمده است که همه چیزها در غرب است، خیر، آن چیزی که در غرب است تربیت حیوان درنده است

... ما باورمان آمده است که همه چیزها در غرب است، خیر، آن چیزی که در غرب است تربیت حیوان درنده است، حیوان درنده دارند درست می کنند. الانی هم که درست می کنند، همان چنگ و دندان حیوان درنده است منتها به صدها هزار مرتبه بالاتر. غرب انسان درست نمی کند آن که انسان درست می کند آن مکتب های الهی است، مکتب های توحیدی است که تمام هَمِ ّ انبیا این بوده که آدم درست کنند که آدم توی یک مملکتی باشد. آزادی به جوری که آزادی ضرر به غیر نزند، استقلال فکری، استقلال روحی، استقلال انسانی. آن هاانسان می خواهند درست بکنند. قرآن کتاب انسان سازی است، می خواهند که انسان درست کنند. انسان اگر درست شد آرامش در یک مملکتی پیدا می شود. اگر یک مملکتی روی تعلیمات توحیدی، روی تعلیمات انسانی - اسلامی افرادش بار آمدند این ها به تعبیر قرآن این طوری بار می آیند که بین خودشان با هم رحیمند، دوستند، بین خودشان این طور هستند اما اگر کسی باشد به آن ها تعدی بکند و بخواهد حمله کند به آن ها، نسبت به آن ها اشداء است، سخت است. باید یک مملکتی که عهده دار تربیتش دانشگاه است، چه دانشگاه روحانی و چه دانشگاه شما، عهده دار انسان سازی باشد که وقتی جوان ها از دانشگاه بیرون آمدند انسان بیرون آمده باشند، غربی نباشند، اسلامی باشند. غربی بودن ملازم با همان معانی است. زحمات پانزده ساله ملت برای تحقق یک مملکت اسلامی بود.(50)

آزادی که غرب می خواهد، یک آزادی بی بند و بار است

آزادی که غرب می خواهد، یک آزادی بی بند و بار است هر که کاری دلش بخواهد می کند، یک آزادی است که مخالف با اخلاق است مخالف، با سنن انسانی است، نه یک آزادی محدودی که روی قواعد و روی چهارچوب قوانین باشد. آن ها یک همچو آزادی می خواهند.(51)