فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

مغزهای این هارا شستشو کردند، به جای مغزهای انسانی ایرانی، غربی گذاشتند

در رژیم طاغوت تعالیم دانشگاهی بر اساس غربزدگی بود راجع به دانشگاه، چون انعکاس دنیائیش به نظرشان این بود که دانشگاه را نمی شود بست، دانشگاه را باز گذاشتند، لکن نه دانشگاهی که به درد یک ملتی بخورد و دردی را از ملت بردارد. دانشگاه را به یک صورتی درآوردند که اشخاصی که از آنجا خارج می شوند به درد همان ها بخورند. آنقدر تبلیغات کردند از غرب، از جلو رفتن به طرف غرب آنقدر تبلیغات کردند که جوان های ما را در دانشگاه، غربی بار آوردند. از همان دانشگاه روی تعلیماتی که بعضی از اساتیدی - را - که از خود آن ها بودند تبلیغات کردند، جوری که جوان های ما جوان هائی شدند که به درد آن ها می خوردند، نه به درد کشور ما. مغزهای این هارا شستشو کردند، به جای مغزهای انسانی ایرانی، غربی گذاشتند به طوری که اعتقاد بچه ها و جوانان ما این شد و حالا هم شاید خیلی شان این باشد که باید همه چیز ما غربی باشد. به طوری تبلیغات کردند که الان هم همین طور است.(47)

الان هم یک دسته غربزده هائی هستند که در فکر این هستند که یک جمهوری دموکراتیک باشد

...الان هم که جمهوری اسلامی را ما می خواهیم انشاء الله مستقر بشود و می خواهیم حساب مان را از غرب جدا بکنیم و استقلال همه جانبه پیدا بکنیم، الان هم یک دسته غربزده هائی هستند که این ها الان در فکر این هستند که یک جمهوری بوجود آید ولی اسلامیش نباشد، جمهوری باشد یک جمهوری دموکراتیک. این برای این است که این ها، آن هائی شان که مردمی نیستند که جنایتکار باشند، اشتباه دارند. این ها از بس به آن ها تزریق شده و تعلیم شده در این مدارس، هر جا می رفتند هی صحبت غرب بوده، هر جا رفتند صحبت آزادی در غرب بوده است، هر جا رفتند صحبت حقوق بشر و طرفدار حقوق بشر و جمعیت حقوق بشر و طرفدار حقوق بشر در غرب بوده. این ها آن هائی شان که خیانتکار نیستند، اشخاص بدی نیستند لکن باورشان آمد و از بس به آن ها گفته اند باورشا ن آمده و حال آنکه غرب پیشرفت هائی که دارد، پیشرفت های مادی دارد و دنیا را به صورت یک جنگنده، به صورت یک وحشی بار می آورد.(48)

تربیت غرب انسان را از انسانیت خودش خلع کرده، به جای او یک حیوان آدمکش گذاشته است

تربیت غرب انسان را از انسانیت خودش خلع کرده، به جای او یک حیوان آدمکش گذاشته است. الان شما درهر جای دنیا که ملاحظه کنید، الان هم که یک آرامشی فرض کنید که در دنیا هست و جنگ های عمومی نیست، در هر مملکتی می بینید با دخالت همین آمریکا و با دخالت همین شوروی آدمکشی هست. افغانستان الان آدمکشی است به دخالت شوروی، در بسیاری از جاها. لبنان هم آدمکشی است به دخالت آمریکا. غرب حیوان بار می آورد آن هم نه حیوان آرام، یک حیوان وحشی، آدمکش، آدمخوار.(49)