فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

اسلام و همین طور مکتب های توحیدی، این ها انسان می خواهند درست کنند و غرب از این معنی بکلی برکنار است

باید فرهنگ، فرهنگ اسلامی باشد، باید بازار، بازار اسلامی باشد، مدارس، مدارس اسلامی باشند، باید همه قشرها اسلامی بشوند و همه قوانین اسلام انشاءالله تحقق پیدا بکند. اگر چنانچه به این آرمانی که همه داریم انشاءالله برسیم، یک مملکت نمونه خواهید پیدا کرد. شما گمان نکنید که غربی ها پیشرفت کرده اند، غربی ها در جهات مادی پیشرفت کرده اند لکن معنویات ندارند. اسلام و همین طور مکتب های توحیدی، این ها انسان می خواهند درست کنند و غرب از این معنی بکلی برکنار است، غرب مواد طبیعت راکشف کرده است و قوای طبیعت را کشف کرده است و آنهم بر ضد انسان این قوا را به کار می برد، برای هدم انسانیت، برای هدم شهرهای ممالک. چنانچه که می بینید که هر یک از این کشورها که به اصطلاح پیشرفته تر هستند بیشتر انسان ها را در فشار قرار می دهند. ما یک مملکت پیشرفته به اصطلاح خودشان که عبارت از آمریکاست، گرفتار آن بودیم و الان هم ممالک بسیار گرفتار همین مملکت پیشرفته هستند. آن چیزهایی که آن ها پیشبرد کردند، بر ضد مقصد انسانیت به کار می برند و آدمخواری را در عالم ترویج می کنند، جنگ و جدال را در عالم ترویج می کنند، پیشرفت ها برای پیشرفت جنگ و پیشرفت آدمکشی است. لکن ممالکی که اگر پیدا بشود، مملکتی است اسلامی که هر چه بکند درخدمت معنویات است، در خدمت انسان است، برای انسان سازی است. اگر ما موفق بشویم به این که فرهنگمان، یک فرهنگ اسلامی بشود، مدارسمان، یک مدارس اسلامی بشود و آنوقت افرادی که از آن تحقق پیدا می کند و افرادی که تربیت می شود در آن فرهنگ و در آن مدارس، انسان هستند. انسان امین است،انسان رحیم است، انسان رفتارش با برادرها و خواهرهای خودش رفتار رحیمانه است، با عطوفت است.(46)

مغزهای این هارا شستشو کردند، به جای مغزهای انسانی ایرانی، غربی گذاشتند

در رژیم طاغوت تعالیم دانشگاهی بر اساس غربزدگی بود راجع به دانشگاه، چون انعکاس دنیائیش به نظرشان این بود که دانشگاه را نمی شود بست، دانشگاه را باز گذاشتند، لکن نه دانشگاهی که به درد یک ملتی بخورد و دردی را از ملت بردارد. دانشگاه را به یک صورتی درآوردند که اشخاصی که از آنجا خارج می شوند به درد همان ها بخورند. آنقدر تبلیغات کردند از غرب، از جلو رفتن به طرف غرب آنقدر تبلیغات کردند که جوان های ما را در دانشگاه، غربی بار آوردند. از همان دانشگاه روی تعلیماتی که بعضی از اساتیدی - را - که از خود آن ها بودند تبلیغات کردند، جوری که جوان های ما جوان هائی شدند که به درد آن ها می خوردند، نه به درد کشور ما. مغزهای این هارا شستشو کردند، به جای مغزهای انسانی ایرانی، غربی گذاشتند به طوری که اعتقاد بچه ها و جوانان ما این شد و حالا هم شاید خیلی شان این باشد که باید همه چیز ما غربی باشد. به طوری تبلیغات کردند که الان هم همین طور است.(47)

الان هم یک دسته غربزده هائی هستند که در فکر این هستند که یک جمهوری دموکراتیک باشد

...الان هم که جمهوری اسلامی را ما می خواهیم انشاء الله مستقر بشود و می خواهیم حساب مان را از غرب جدا بکنیم و استقلال همه جانبه پیدا بکنیم، الان هم یک دسته غربزده هائی هستند که این ها الان در فکر این هستند که یک جمهوری بوجود آید ولی اسلامیش نباشد، جمهوری باشد یک جمهوری دموکراتیک. این برای این است که این ها، آن هائی شان که مردمی نیستند که جنایتکار باشند، اشتباه دارند. این ها از بس به آن ها تزریق شده و تعلیم شده در این مدارس، هر جا می رفتند هی صحبت غرب بوده، هر جا رفتند صحبت آزادی در غرب بوده است، هر جا رفتند صحبت حقوق بشر و طرفدار حقوق بشر و جمعیت حقوق بشر و طرفدار حقوق بشر در غرب بوده. این ها آن هائی شان که خیانتکار نیستند، اشخاص بدی نیستند لکن باورشان آمد و از بس به آن ها گفته اند باورشا ن آمده و حال آنکه غرب پیشرفت هائی که دارد، پیشرفت های مادی دارد و دنیا را به صورت یک جنگنده، به صورت یک وحشی بار می آورد.(48)