فهرست کتاب


غرب زدگی:پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی

مرکز غدیر‏‏‏

غرب در شرق آن طور نفوذ کرد که شرق خودش را باخت

امید ما آن است که سایر ملت ها، سایر دولت ها به این نهضت اسلامی بپیوندند و وجهه نظرشان اسلام باشد. اسلام برای همه کشورها یک آرمانی است که در آن همه چیز هست لکن تبلیغات خارجی و دنبال آن هم تبلیغات داخلی، اسباب این شد که ملت های ما را از اسلام جدا کردند و دولت های ما را هم جدا کردند. و مع الاسف تبلیغات به طوری شد که جوان های شرق، تمام آمالشان را به تحقق معانی غربی خرج کردند و تمام حیثیت ملی خودشان را، بعضی از جوان های ما فدای غرب کردند و این شکست روحی بود که برای ما از همه شکست هایی که داشتیم بالاتر بود.(44)

گمان نکنند جوان های ما که هر چه هست، در غرب است و خودشان چیزی ندارند

نظر ما به اقتصاد نیست مگر به طور آلت، نظر ما به فرهنگ اسلامی است که این فرهنگ اسلامی را از ما جدا کردند. و غرب در شرق آن طور نفوذ کرد که شرق خودش را باخت و محتوای بسیار از جوان های ما را گرفت، اما ما گمان می کنیم که باید تمام ملت ها ودولت ها توجه خودشان را به این نقطه نظر منعطف کنند که این شکست روحی را از ملت ها جدا کنند و گمان نکنند جوان های ما که هر چه هست، در غرب است و خودشان چیزی ندارند. اسلام حکومت ها را موظف به خدمت کرده است اسلام در مقابل همه دولت های طاغوتی، برای انسان سازی آمده است، قرآن کتاب انسان سازی است. انسان اگر چنانچه در این ممالک اسلامی تحقق پیدا بکند و اسلام برنامه دولت ها و ملت ها باشد، امکان ندارد که دیگران بتوانند استفاده های نامشروع از ما بکنند، ما باید اقتصادمان تابع اسلام باشد، فرهنگمان تابع اسلام باشد.(45)

اسلام و همین طور مکتب های توحیدی، این ها انسان می خواهند درست کنند و غرب از این معنی بکلی برکنار است

باید فرهنگ، فرهنگ اسلامی باشد، باید بازار، بازار اسلامی باشد، مدارس، مدارس اسلامی باشند، باید همه قشرها اسلامی بشوند و همه قوانین اسلام انشاءالله تحقق پیدا بکند. اگر چنانچه به این آرمانی که همه داریم انشاءالله برسیم، یک مملکت نمونه خواهید پیدا کرد. شما گمان نکنید که غربی ها پیشرفت کرده اند، غربی ها در جهات مادی پیشرفت کرده اند لکن معنویات ندارند. اسلام و همین طور مکتب های توحیدی، این ها انسان می خواهند درست کنند و غرب از این معنی بکلی برکنار است، غرب مواد طبیعت راکشف کرده است و قوای طبیعت را کشف کرده است و آنهم بر ضد انسان این قوا را به کار می برد، برای هدم انسانیت، برای هدم شهرهای ممالک. چنانچه که می بینید که هر یک از این کشورها که به اصطلاح پیشرفته تر هستند بیشتر انسان ها را در فشار قرار می دهند. ما یک مملکت پیشرفته به اصطلاح خودشان که عبارت از آمریکاست، گرفتار آن بودیم و الان هم ممالک بسیار گرفتار همین مملکت پیشرفته هستند. آن چیزهایی که آن ها پیشبرد کردند، بر ضد مقصد انسانیت به کار می برند و آدمخواری را در عالم ترویج می کنند، جنگ و جدال را در عالم ترویج می کنند، پیشرفت ها برای پیشرفت جنگ و پیشرفت آدمکشی است. لکن ممالکی که اگر پیدا بشود، مملکتی است اسلامی که هر چه بکند درخدمت معنویات است، در خدمت انسان است، برای انسان سازی است. اگر ما موفق بشویم به این که فرهنگمان، یک فرهنگ اسلامی بشود، مدارسمان، یک مدارس اسلامی بشود و آنوقت افرادی که از آن تحقق پیدا می کند و افرادی که تربیت می شود در آن فرهنگ و در آن مدارس، انسان هستند. انسان امین است،انسان رحیم است، انسان رفتارش با برادرها و خواهرهای خودش رفتار رحیمانه است، با عطوفت است.(46)